Til hovedinnhold

Miljø

Naturforvaltning og sirkulær økonomi er viktige miljøområder som må ses i sammenheng med de øvrige oppgavene kommunesektoren har for å sikre en god samfunnsutvikling.

Artikler

Les mer

Velkommen til GrønnPraksis 23

GrønnPraksis er en nasjonal arena som løfter frem eksempler på hvordan bærekraftig omstilling gjøres i praksis. Konferansen i Kristiansand 6.-7. juni skal bidra til samfunnsendring ved hjelp av erfaringsdeling og utvikling av gode tiltak og idéer.

KS har gitt innspill om naturavtalen

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterte blant andre KS til innspillsmøte om nasjonal oppfølging av den internasjonale naturavtalen som ble inngått i Montreal.

Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?

"Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" er et inspirasjonshefte med gode råd som handler om samspillseffektene i arbeidet med fire sentrale politikkområder; utslippsreduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold og energiomstilling.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

HØRING

Høringssvar om EUs avløpsdirektiv

KS støtter arbeidet med å få på plass et revidert avløpsdirektiv for å redusere miljøbelastningen spesielt fra urbane strøk. Imidlertid mener KS det må tas større hensyn til de lokale og regionale forholdene langs norskekysten.

HØRING

Høringssvar om forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat 8. desember 2022, med forslag om skjerpede krav til miljø i forskrift om offentlige anskaffelser.

Les flere artikler

KONTAKT