Miljø

Naturforvaltning og sirkulær økonomi er viktige miljøområder som må ses i sammenheng med de øvrige oppgavene kommunesektoren har for å sikre en god samfunnsutvikling.

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Kva betyr natur- og klimakrisa for kommunesektoren?

Menneskelege aktivitetar varmar opp verda. Samstundes fortrenger vårt forbruk av areal planter og dyr sine leveområde. Begge delar aukar faren for dramatiske endringar både i klima og natur. Her finn du opptak frå webinaret.

Verdiskaping med natur og kultur

Verdiskaping med natur og kultur

Å gi innspel til korleis lokalpolitikarar kan arbeide endå betre med å utvikle verdiar basert på natur og kultur, er blant hovudmåla med denne modulen i folkevaltprogrammet til KS.

Høyringsuttale om ny fjellov

HØRING

Høyringsuttale om ny fjellov

KS har sendt inn høyringsuttale om forslaget til den nye fjellova som Statsallmenningsutvalet har lansert. Her finn du heile uttalen.

Omorganisering av vannforvaltningen er stoppet

Omorganisering av vannforvaltningen er stoppet

- KS er svært fornøyd med at forslaget om å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til staten nå er stoppet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Klimatilpasning i praksis

Klimatilpasning i praksis

Klimaet er i endring. Det er alvorlig. Allerede i 2030 kan vi nå 1,5 graders global oppvarming, Det vil få enorme konsekvenser - både globalt og lokalt i Norge. Hva er kommunenes utfordringer i dette, og hva kan de bidra med i klimaarbeidet?

Sirkulær økonomi og avfallspolitikk

Sirkulær økonomi og avfallspolitikk

Sirkulær økonomi er en økonomi som er designet for å unngå avfall som ikke kan utnyttes videre. Her har kommunesektoren en nøkkelrolle.

Les mer

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

KS tilbyr nytt nettverk om klimatilpasning i 2022-2023

Jobber kommunen med å styrke arbeidet med klimatilpasning? Oppdatert kunnskap, erfaringsdeling og læring er viktig for å lykkes. KS inviterer nå interesserte kommuner til nytt Kommunenettverk om klimatilpasning. Påmelding innen 01.12.21.

Tiltak for levende lokalsamfunn

Tiltak for levende lokalsamfunn

KS og NHO ønsker å bidra aktivt til at vi når klimamålene og sikrer omstilling til lavutslippssamfunnet, at vi utvikler et verdiskapende næringsliv og sikrer bærekraftige og gode velferdstjenester i hele landet, og fremmer et inkluderende arbeidsliv.

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk

Vindkraftanlegg bygd i myr, eller skogplanting på stader det opprinneleg ikkje høyrer heime, kan gi negative effektar for både klima, natur og klimatilpassing. Det gjeld sjølv om målet er å avgrense klimaendringar.

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Unikt samarbeid om bærekraftsmålene

Samarbeidet mellom kommunesektor og statlige myndigheter i Norge vekket internasjonal oppmerksomhet under FN-toppmøte om bærekraftsmålene.  

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

Tiltak for næringslivet og det grønne skiftet

KS har sendt innspill til kommunalministeren med kopi til kommunal- og forvaltningskomitéen om størrelse, innretning og fordeling på en tiltakspakke for aktivitetsdrivende tiltak og pekt på tiltak som kan underbygge det grønne skiftet.

Positivt møte med regjeringen om ferjer

Positivt møte med regjeringen om ferjer

- Vi må få til det grønne skiftet, men fylkene klarer det ikke alene. Vi håper møtet mellom KS, fylkeskommunene og regjeringen mandag markerer starten på et skifte i ferjepolitikken, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Les flere artikler

KONTAKT