KS mener kjennelsen bidrar til å anerkjenne både god ledelse og barnehagelærernes behov for planleggingstid. Utdanningsforbundet har tatt dissens, og har varslet at særavtalen vil bringes inn i hovedtariffoppgjøret.   

Særavtalen (SFS 2201) ble behandlet i sentral nemnd etter at KS og Utdanningsforbundet ikke kom til enighet gjennom forhandlinger i desember. Tvistespørsmålet i forhandlingene gjaldt pkt. 3.2 om tid til planlegging og for- og etterarbeid for pedagogisk personale. KS ønsket en videreføring av gjeldende avtale, mens Utdanningsforbundet krevde en bedre sikring av tiden som er avsatt til planlegging og for- og etterarbeid, samt en økning av minimumsomfanget fra minst 4 til minst 5 timer selvstendig tid til planlegging og for- og etterarbeid pr uke.  

- Fra 1. august i år økes antall pedagoger pr. barn. Det er viktig at dette i størst mulig grad kommer barna til gode, ved at pedagogene er mer til stede sammen med barna, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø.

KS mener den sentrale nemnda har kommet fram til en balansert kjennelse. Den fremhever betydningen av leders ansvar, og viderefører bestemmelsen om minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke til planlegging, for- og etterarbeid. Dette samsvarer med KS’ syn om at det først og fremst er behovet i den enkelte barnehage som skal ligge til grunn for vurdering av hva som er tilstrekkelig tid til planlegging mv.

Utdanningsforbundet har fått gjennomslag for sitt krav om en bedre sikring av planleggingstiden, slik at denne tiden faktisk benyttes som forutsatt ute i barnehagene. Dette er gjort ved at ordlyden i bestemmelsen ble endret fra «legge til rette for» til «sikre» at planleggingsarbeidet kan utføres som forutsatt.

- Vi synes det er beklagelig at Utdanningsforbundet til tross dette har valgt å ikke akseptere nemndas kjennelse. Utdanningsforbundet har signalisert at de ønsker å bringe avtalen inn i hovedtariffoppgjøret, med de konsekvenser det får for forhandlingene, sier Gangsø.

Kjennelsens slutning lyder: 

3.2 Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger)
Den ordinære arbeidstiden er 37,5 timer pr. uke. Minst 4 timer i gjennomsnitt pr. uke av den ordinære arbeidstiden skal anvendes til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogiske ledere/barnehagelærere. Organiseringen av denne tiden fastsettes i samråd med det pedagogiske personalet. Det er leders ansvar å sikre at dette arbeidet kan utføres som forutsatt, både individuelt og sammen med andre og at de fysiske arbeidsforholdene er tilfredsstillende.

2 Avtalens ikrafttreden og varighet
Første setning skal lyde: Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2018  

Protokoll fra nemd kan leses under lenker og vedlegg.

Kjennelse SFS 2201 fra 17.04.2018

Barnehageavtalen SFS 2201 - 01.01.2018 -31.12.2019