KS og Utdanningsforbundet har i flere år hatt ulikt syn på om lærerne som underviser i norsk og samfunnsfag etter integreringsloven er omfattet av SFS 2213, og hvilke bestemmelser som i så fall gjelder. Tvisten var berammet som sak for Arbeidsretten i september, men Utdanningsforbundet og KS har nå i stedet blitt enige om et forlik.

Forliket innebærer at årsrammen for undervisning i norsk og samfunnsfag etter integreringsloven fastsettes til 664/885 (hhv. 60/45 minutters enheter). Partene er videre enige om at bestemmelsen om tidsressurspott etter SFS 2213 pkt. 7 b) også gjelder for opplæring i norsk og samfunnsfag som følger av integreringsloven. Årsrammene kan endres ved partsenighet, jf. SFS 2213 pkt. 5.2.

Lenkeblokk Icon Forliksprotokoll

Kommuner som har fulgt en lavere årsramme for undervisning for denne gruppen, og som i etterkant av forliket nå ønsker å oppjustere undervisningsomfanget, må drøfte dette med berørte organisasjoner. Sentralt i disse drøftingene bør være hvilket tidspunkt det er hensiktsmessig å foreta disse endringene fra.

Arbeidsåret følger i henhold til SFS 2213 pkt. 4 elevenes skoleår. I tillegg kommer 6 dager til kompetanseutvikling, planlegging m.m.

Det vil bli utarbeidet et eget rundskriv om konsekvenser av forliket og generelt om arbeidstid for lærere som underviser etter integreringsloven.