KS har startet forhandlinger med lærerorganisasjonene om særavtalen om arbeidstid (SFS 2213). 

– Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar for utdanningstilbudet til barn, unge og voksne. Lærere og skoleledere gjør en kjempeinnsats for å oppfylle dette ansvaret. Særavtalen om arbeidstid skal legge til rette for lærernes ulike oppgaver, og for samarbeid i profesjonsfellesskap, sier Hege Mygland, KS’ forhandlingsleder ved oppstarten av forhandlingene. 

Hun peker på at tid til å gjøre en god jobb er viktig for å beholde og rekruttere lærere. Universitetet i Stavangers oppsummering av forskning på området viste at arbeidsmiljø, god ledelse og opplevelse av mestring er viktig for at lærere blir i jobben. 

– For å oppnå dette er arbeid i profesjonsfellesskapene i skolen viktig, og det er også avgjørende for at elevene skal få et så godt opplæringstilbud som mulig, sier Mygland. 

KS ønsker å avvente ytterligere endringer 

Partene ble ved forrige særavtalerevisjon for to år siden enige om betydelige endringer, og KS mener i utgangspunktet at vi bør få mer kunnskap om virkningene av disse før det gjøres nye endringer.  

Partene ble enige om å gjennomføre et felles FoU-prosjekt som blant annet skal se på hvordan skoler praktiserer avtalen på ulike måter. Dette skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for forhandlinger, men prosjektet er ikke gjennomført ennå.  

Ved revisjonen i januar 2022 ble KS og lærerorganisasjonene enige om å styrke den svært viktige rollen som kontaktlærer. De som er kontaktlærere for minst 21 elever i grunnskolen fikk én time mer per uke til denne oppgaven, og tilsvarende mindre til undervisning. I videregående skole ble den såkalte tidsressurspotten økt, som blant annet kan brukes til kontaktlærere.  

Disse endringene har fått betydelige økonomiske konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner. Den samlede kostnaden er anslått til 183 millioner kroner per år.  

Arbeidstidsavtalen ble også endret slik at viktigheten av systematisk arbeid i profesjonsfellesskapene ble fremhevet, slik det nye læreplanverket understreker betydningen av.  

Partene ble i dag enige om å fortsette dialogen rundt de temaene som ble reist i dagens forhandlingsmøte, og tar sikte på en enighet innen utgangen av året.