Barnehageloven bruker betegnelsen pedagogisk leder om barnehagelærere som oppfyller lovens krav til kompetanse og som utfører pedagogiske lederoppgaver etter lov og rammeplan. Utdanningsforbundet stevnet KS for Arbeidsretten fordi de mente at barnehagelærere som er tilsatt for å oppfylle lovens krav i henhold til barnehagelovens § 18 (nå § 17a) med forskrifter, skal innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Etter hovedtariffavtalens bestemmelser i vedlegg 1 avlønnes pedagoger som innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder høyere enn laveste årslønn for stillingskode 6709 Barnehagelærer.

KS hevdet at det er arbeidsgiver som fastsetter hvilken av de to stillingskodene som skal benyttes, ut fra en konkret vurdering av hvilket ansvar og hvilke oppgaver den ansatte skal fylle. Kompetansekravet er det samme for begge stillingskodene, men de som plasseres i 7637 Pedagogisk leder og dermed har høyere lønn, kan for eksempel ha et utvidet ledelsesansvar. 

Dommen stadfester KS’ syn om det ikke er slik at de som omfattes av pedagognormen, jf. barnehagelovens § 17a, automatisk skal innplasseres i st.kode 7637 Pedagogisk leder.

Ved tilsettinger framover i tid er det viktig at arbeidsgiver ser på organiseringen av den enkelte barnehage og på hvilket ansvar og hvilke oppgaver den enkelte tilsatte skal ivareta, og deretter foretar innplassering i enten stillingskode 6709 Barnehagelærer eller 7637 Pedagogisk leder. Viser også til B-rundskriv 1/2014.