– Kommuner og fylkeskommuner har et stort ansvar for utdanningstilbudet til barn, unge og voksne. Lærere og skoleledere gjør en kjempeinnsats for å oppfylle dette ansvaret. Særavtalen om arbeidstid skal legge til rette for lærernes ulike oppgaver, og for samarbeid i profesjonsfellesskap, sier Hege Mygland, KS’ forhandlingsleder ved oppstarten av forhandlingene.  

Tid til å gjøre en god jobb er viktig for å beholde og rekruttere lærere. Universitetet i Stavangers oppsummering av forskning på området viste at arbeidsmiljø, god ledelse og opplevelse av mestring er viktig for at lærere blir i jobben. 

Partene ble ved forrige revisjon av avtalen enige om viktige endringer. Blant annet ble intensjonen i arbeidstidsavtalen endret og påpeker at arbeid i profesjonsfellesskapene er viktig for at elevene skal få et så godt opplæringstilbud som mulig.  

I tillegg var partene i forrige forhandlingsrunde enige om kontaktlærernes viktige rolle, og resultatet av arbeidstidsforhandlingene da ble en dobling av kontaktlærerressursen for kontaktlærere i grunnskolen med 21 eller flere elever. Tidsressurspotten i videregående opplæring ble også økt. Den samlede kostnaden ved disse endringene var 183 millioner kroner per år. 

Ny kunnskap om avtalen 

Partene skal gjennomføre et felles forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) som vil gi et felles kunnskapsgrunnlag for framtidige forhandlinger ved å kartlegge hvordan skoler praktiserer arbeidstidsavtalen. Dette arbeidet er igangsatt, men vil ta tid å få gjennomført. 

– KS mener at eventuelle nye og større endringer i arbeidstidsavtalen bør bygge på kunnskap om hvordan dagens avtale fungerer og praktiseres. Derfor har vi i årets forhandlinger vært innstilt på å avvente ytterligere endringer fram til den felles utredningen er gjennomført, sier Mygland. 

Selv om avtalen nå er videreført uten endringer, er partene enige om enkelte oppfordringer til god praktisering av arbeidstid, tidsressurser, skoleledelse og «teknisk undertid».

Lenkeblokk Icon Her kan du lese avtaleteksten og protokollen