Psykisk helse og rus

Kommunene har et stort ansvar for personer med rus- eller psykiske problemer, et ansvar som følger av blant annet helse- og omsorgsloven. Tjenestene må samarbeide godt fordi mennesker med komplekse problemer trenger et koordinert og sammenhengende tilbud.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Læringsnettverk for barn og unge

Læringsnettverk for barn og unge

KS ønsker å tilby læringsnettverk i ulike regioner med fokus på god samhandling for barn og unge. Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode samhandlingsrutiner mellom de ulike tjenester for barn og unge i kommunen.

Helsetjenester

Helsetjenester

Kommunale helsetjenester er førstelinjen inn til helsevesenet, og kommunene skal sørge for gode helsetjenester til alle som trenger det. KS jobber for å sikre kommunene best mulig vilkår, slik at innbyggerne får tjenester av høyest mulig kvalitet.

Mer om psykisk helse og rus

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19. Her er informasjon om hvordan kommunehelsetjenesten omfattes av forskriften.

Høringssvar om kommunalt ansvar for rådgivende enhet for narkotikasaker

HØRING

Høringssvar om kommunalt ansvar for rådgivende enhet for narkotikasaker

Rusreformutvalget fikk i oppdrag å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

Prioritering av helsehjelp

Prioritering av helsehjelp

KS har gitt innspill til Helsedirektoratets notat om prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19-epidemien. KS er opptatt av at spesialisthelsetjenestens utfordringer og konsekvensene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene må sees i sammenheng.

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

KRONIKKER

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen

Høy etisk bevissthet i helse- og omsorgstjenestene bidrar til godt omdømme og bedre rekruttering, noe som er kritisk viktig i dagens og fremtidens utfordringsbilde, skriver avdelingsdirektør for helse og velferd i KS, Åse Snåre, i en kronikk.

Prinsipielle uttalelser fra tvisteløsningsnemda

Prinsipielle uttalelser fra tvisteløsningsnemda

Tvisteløsningsnemda for helse- og omsorgssektoren behandler saker der kommuner og helseforetak er uenige. KS Advokatene har kommentert et utvalg av tre type saker: Avtaler som avviker fra forskriften, definisjonen av utskrivningsklar og ansvar i gråsoner.

Snakker med ungdom om psykisk helse på Facebook

KOMMUNESPEILET

Snakker med ungdom om psykisk helse på Facebook

Ansatte i Vadsø kommune så at barn og unge i kommunen slet med psykiske problemer. De tok tak og startet prosjektet «Psykhjelpa» - et lavterskeltilbud rettet mot barn og unge.

Les flere artikler

KONTAKT