Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Psykisk helse

En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer

Prosjektet skal utrede hva det kommunale tilbudet til mennesker med lettere og moderate psykiske helseplager omfatter, og hva som hemmer og fremmer utviklingen av et slikt tilbud. Utredningen skal omfatte arbeidsdelingen med spesialisthelsetjenesten, og relevante nasjonale satsinger på området.

Foto: Trondheim kommune

Prosjektnummer:164011

Utførende miljø: SINTEF

Ferdigstilt: 2018

​Funnene i prosjektet viser at det er behov for lavterskeltjenester i kommunene, men det vil være feil å begrense slike tjenester til psykisk helse. SINTEF forslår at lavterskeltilbudet bør dekke både sosiale, personlige og psykiske helseproblemer. Tjenestene bør ha en sterk sosialfaglig innretning fordi mange av de psykiske helseproblemene skyldes sosiale og personlige problemer. Det er viktig at tjenestene som etableres bidrar til å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen. Større kommuner med større befolkningsgrunnlag kan ha grunnlag for å etablere spesifikke lavterskeltilbud innen psykisk helse. Men da må tilbudet etableres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten slik at ansvarsdelingen er tydelig og faglig begrunnet. 

KONTAKT