Til hovedinnhold

Kommunale helsetjenester

Psykisk helse

Rus

Samspill eller svarteperspill?

KS-prosjektet har fått et tilskudd på 300000 fra program for storbyrettet forskning. Det er et problem at mennesker med betydelige adferdsutfordringer lett havner i en gråsone der det er uklart om kommunene eller spesialisthelsetjenestene har ansvar for å yte tjenester. Prosjektet skal systematisere kunnskap om hva som kjennetegner gode pasient/brukerforløp for denne gruppen og fremskaffe eksempler og modeller for vellykket og likeverdig samhandling.

Foto: Colourbox.com

Prosjektnummer:000039

Utførende miljø: AFI

Ferdigstilt: 2014

​Resultatene presentert på frokost-seminar i KS 2014, deltagelse kommune, fagmiljø, media. HoD statssekretær vektla at rapport vil inngå i underlag for drøfting av nye st.meldinger om helsetjenester og kommunereform der oppgavefordeling rus og psykisk helse er aktuelt. Rapport viktig kunnskapsgrunnlag for KS innspill i arbeid med st.melding om primærhelsetjeneste. I storbyenes fagavdelinger er rapporten brukt i drøfting av metoder i oppgaveløsningen, og benyttet inn i og formidlet til deltakere på læringsnettverk: Gode pasientforløp. Omtalt AFI/HiO web aktuelle saker

KONTAKT