Fafo-rapport

Lenkeblokk Icon I grenseland. Sammfunnsvern og sikkerhetspsykiatri i et kommunal perspektiv

KS har bedt Fafo undersøke kommunenes utfordringer med å gi forsvarlige tjenester til personer som skrives ut fra psykisk helsevern for gjennomføring av tvungent psykisk helsevern utenfor døgninstitusjon, og hvor hensyn til samfunnsvern står sentralt. Bakgrunnen er at kommunene har fått et større ansvar for å ivareta og følge opp personer med omfattende psykiske lidelser og rus, hvor samfunnsvern er en problemstilling.

 

- Det er krevende å manøvrere i dette landskapet. Vi har lenge pekt på at det er behov for å øke døgnkapasiteten i spesialisthelsetjenesten for å ivareta både hensynet til samfunnsvern og forsvarlige tjenester til brukerne, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Hovedfunn

Rapporten dokumenterer et betydelig press på utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten og en høy terskel for innleggelser ved behov på grunn av begrenset døgnkapasitet i psykisk helsevern. Kommuner oppgir i undersøkelsen at de har vært uenig i spesialisthelsetjenestens vurdering av om pasienten er utskrivningsklar, men det er også godt samarbeid på en rekke områder.

Undersøkelsen viser et gap mellom spesialisthelsetjenestens beskrivelse av behov for bo- og tjenestetilbud ved melding av utskrivningsklare pasienter på den ene siden, og kommunenes mulighet for å etablere tilbud i tråd med de behov som beskrives på den andre siden. Det handler om beskrivelse av behov for døgnbemanning, men også tiltak som inn- og utgangskontroll.

Kjøp av private plasser er primært drevet frem av at kommunene ikke har mulighet for å etablere et tilpasset bo- og tjenestetilbud som sikrer de rammene brukerne har behov for.

Forslag til tiltak

Rapporten foreslår flere tiltak for bedre oppfølging av målgruppen og hva kommuner kan gjøre for å ivareta samfunnsvernet. Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten blir pekt på som viktig for å øke kommunenes mulighet for bosetting og bidra til gode, kostnadseffektive løsninger.

Det er også behov for tiltak som bedre legger til rette for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Betydningen av å snakke sammen, etablere en felles forståelse, lage klare planer og tydelig ansvarsfordeling er fremhevet av kommunene som viktig for gode utskrivelsesprosesser og samarbeid etter utskrivelse.

Det blir foreslått en egen finansieringsordning for personer dømt til tvungent psykisk helsevern som skal bo i egen bolig i kommunen.

Deltakelse fra 42 kommuner

Målgruppen for undersøkelsen inkluderer både personer dømt og sivilrettslig vurdert til tvunget psykisk helsevern, og hvor det er en vurdert forhøyet voldsrisiko. Det empiriske grunnlaget er innhentet gjennom casestudier i seks kommuner, og en spørreundersøkelse til et utvalg kommuner.

Spørreundersøkelsen ble sendt til 69 kommuner og 10 bydeler i Oslo. Det kom inn svar fra 34 kommuner og 8 bydeler, det vil si en svarprosent på 53 prosent.