Høring - Lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven

1. Innledning
Det vises til høringsnotat vedrørende lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven med høringsfrist 5. oktober 2018.

KS mener det er viktig å arbeide aktivt for å forebygge seksuell trakassering, både i og utenfor arbeidslivet, og at påstander om seksuell trakassering håndheves effektivt og i tråd med sentrale rettssikkerhetsgarantier. KS er positiv til at likestillings- og diskrimineringsnemnda får myndighet til å håndheve saker om seksuell trakassering, herunder å tilkjenne oppreisningserstatning innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold.

I fortsettelsen kommenteres kort de mest sentrale forslagene.

2. Håndheving av saker om seksuell trakassering
#Metoo viser at omfanget av seksuell trakassering på alle samfunnsområder er betydelig, og at det er behov for et lavterskeltilbud som effektivt tar stilling til påstander som seksuell trakassering.

KS er som et utgangspunkt positiv til at likestillings- og diskrimineringsnemnda skal håndheve saker om seksuell trakassering. Det vises til at det er få saker som bringes inn for domstolene på tross av omfanget av påstander om slike hendelser. Et lavterskeltilbud vil derfor bidra til å sette mer søkelys på seksuell trakassering og trekke opp grensene på dette området i praksis.

Bevissituasjonen i saker om seksuell trakassering vil ofte være vanskelig, og krever både særskilt kompetanse til å vurdere bevis, saksbehandlingsregler som sikrer en forsvarlig saksbehandling og tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre dette i praksis.

Det er særlig viktig at nemnda åpner for reell muntlig behandling av saker om seksuell trakassering. Både parter og vitner må kunne avhøres, og ivaretagelse av retten til samtidig imøtegåelse (krysseksaminasjon) må hensynstas. Det bør derfor tydelig fremgå av lov og/eller forskrift at det som hovedregel skal gjennomføres muntlige forhandlinger. Unntak kan tenkes i tilfeller hvor ingen av partene ønsker det, og forberedende nemndsleder mener dette er ubetenkelig.

Reell muntlighet under saksbehandlingen er ressurskrevende, og det er viktig at nemnda får tilført de ressurser som er nødvendig for å oppfylle kravene til forsvarlig saksbehandling slik at avgjørelsene blir riktige.

Det er også viktig at det vil være anledning til å bringe saken inn for domstolene på ethvert trinn i saksprosessen.

Departementet peker på at den som skal ha trakassert, kan gå til domstolene for å overprøve vedtaket. Det er både dyrt, og tar lang tid, å få avgjort en slik sak, og det er derfor viktig at et lavterskeltilbud har en saksbehandling som sikrer riktige avgjørelser i de fleste saker, og ikke treffes på et sviktende faktisk grunnlag.

KS mener lovens kompetansekrav til nemndsledere ivaretas tilstrekkelig i dagens ordning.

KS er enig i at det ikke skal være objektivt ansvar for arbeidsgiver ved saker om seksuell trakassering. Dette bør fremgå av lovteksten.

3. Oppreisning og erstatning
KS støtter at nemnda også gis myndighet til å tilkjenne oppreisning dersom rettssikkerheten ivaretas for begge parter under saksbehandlingen, se punkt 2. Det samme gjelder ved erstatning for enkle saksforhold.

Med hilsen

Gunn Marit Helgesen
Styreleder