Insentiver for god samhandling i lokale behandlingstilbud innen rusomsorg og psykisk helsevern

Prosjektresultat Prosjektbeskrivelse

En vesentlig utfordring handler om at det delte ansvaret mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten praktiseres ulikt. Særlig utfordrende er det at kommunene opplever å måtte hjelpe personer med sammensatte behov  som heller ville være tjent med et spesialisert tilbud.

 Det oppleves å ha vært en dreining mot at kommunene skal ta mer ansvar, uten at kommunene har fått styrket sine ressurser i tilstrekkelig grad.

 Kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste har ulike faglige ståsteder og tilnærminger, som fører til at samhandling rundt enkeltsaker kan bli vanskelig. Kommunene opplever at det er ulikhet i maktforholdet mellom stat og kommune.

 Takstsystemet i spesialisthelsetjenesten stimulerer i for liten grad til samhandling og oppsøkende virksomhet. Mer generelt vurderes det at det ikke prioriteres nok ressurser til forebygging.

 Juridiske utfordringer handler i hovedsak om utfordringer i utveksling av informasjon, og at det er ulike tolkninger lokalt av hvilket handlingsrom man har til å dele relevant informasjon.  


Kommunehelsetjeneste Helse og velferd

Prosjektrapporter

Prosjektet har utredet hvilke virkemidler og rammebetingelser som hemmer eller fremmer god samhandling mellom tjenester og nivåer i lokalbasert rus - og psykisk helsearbeid.  

Kommunehelsetjeneste Helse og velferd