Til hovedinnhold

Helse og omsorg

Kommunale helsetjenester

Legetjenester

Psykisk helse

Rus

Insentiver for god samhandling i lokale behandlingstilbud innen rusomsorg og psykisk helsevern

Prosjektet har utredet hvilke virkemidler og rammebetingelser som hemmer eller fremmer god samhandling mellom tjenester og nivåer i lokalbasert rus - og psykisk helsearbeid.  

Foto: Designer

Prosjektnummer:154013

Utførende miljø: Deloitte

Ferdigstilt: 2016

En vesentlig utfordring handler om at det delte ansvaret mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten praktiseres ulikt. Særlig utfordrende er det at kommunene opplever å måtte hjelpe personer med sammensatte behov  som heller ville være tjent med et spesialisert tilbud.

 Det oppleves å ha vært en dreining mot at kommunene skal ta mer ansvar, uten at kommunene har fått styrket sine ressurser i tilstrekkelig grad.

 Kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste har ulike faglige ståsteder og tilnærminger, som fører til at samhandling rundt enkeltsaker kan bli vanskelig. Kommunene opplever at det er ulikhet i maktforholdet mellom stat og kommune.

 Takstsystemet i spesialisthelsetjenesten stimulerer i for liten grad til samhandling og oppsøkende virksomhet. Mer generelt vurderes det at det ikke prioriteres nok ressurser til forebygging.

 Juridiske utfordringer handler i hovedsak om utfordringer i utveksling av informasjon, og at det er ulike tolkninger lokalt av hvilket handlingsrom man har til å dele relevant informasjon.  


KONTAKT