KS er med i styringsgruppa for oppvekstprofilene, som er et samarbeid mellom velferdsdirektoratene og KS. I profilene samles statistikk fra ulike sektorer på ett sted.

– Oppvekstprofilene er et veldig nyttig verktøy som gir kunnskap om ulike sider av barn og unges levekår. Det er viktig at kommunene samordner tidlig innsats for barn og unge, på tvers av tjenester. Oppvekstprofilene er et godt bidrag til å lykkes med det, sier Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør for oppvekst, kultur og utdanning i KS.

Lenkeblokk Icon Her kan du finne oppvekstprofilen for din kommune eller bydel

Lærdommer fra pandemien

Tema for 2023-profilene er «Barn og unges vei gjennom pandemien – hva har vi lært?». 

For barn og unge førte tiltakene mot koronapandemien til perioder med stengte skoler, stopp i organiserte fritidsaktiviteter og krav om begrensninger i sosial omgang med andre. Hvordan påvirket dette barn og unge? Dette gir oppvekstprofilene noen svar på.

Elevenes grunnleggende skoleferdigheter har ikke endret seg vesentlig under og etter pandemien, viser data fra Utdanningsdirektoratet.

Unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter gikk ned også i årene før, men det ble forsterket under pandemien. Det har vært en økning i skjermtid, uorganiserte fritidsaktiviteter og egentrening.

De fleste ungdommer har kommet seg gjennom pandemien på en god måte, selv om det var en liten forbigående økning i psykiske plager og en liten nedgang i livskvalitet under pandemien. Etter pandemien er ungdommer flest tilbake i sitt vanlige liv uten store negative konsekvenser eller påkjenninger.

Men henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien økte langt mer under og etter pandemien enn i årene før, ifølge Helsedirektoratet. For sårbare grupper ser pandemien ut til å ha vært en utløsende eller forsterkende faktor for psykiske vansker og lidelser.

Kommunenes virkemidler

Under presentasjonen av oppvekstprofilene pekte Folkehelseinstituttet på at kommunene har en rekke virkemidler for å bedre forholdene for barn og unge. Dette er generelle tiltak som kommer alle til gode og målrettede tiltak for barn og familier med store utfordringer.

Kommunene kan blant annet:  

  • Lage plan for kommunens forebyggende arbeid, som innebærer samordning av tjenestetilbudet for barn og familier. 
  • Tilrettelegge for et godt og trygt læringsmiljø på skolen.
  • Bidra til at det finnes organiserte fritidsaktiviteter og sosiale arenaer for alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes ressurser. 
  • Sikre psykisk helsehjelp til barn og unge.
  • Gi tilbud om veiledning til foreldre i utsatte familier. 
  • Bidra til at foreldrene får en bedre og mer forutsigbar økonomi.