Pasientens legemiddelliste (PLL)

 • Om løsningen

  Pastientens legemiddelliste skal bidra til god behandling og bruk av legemidler. Løsningen skal legge til rette for at det kan deles oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers av ulike virksomheter (sykehus, legekontor og kommunal helse- og omsorgstjeneste m.m.). Les mer om pasientens legemiddelliste på Norsk helsenett sine nettsider. 

   

 • Hvem er løsningen for?

  Når løsningen er ferdig utviklet skal en felles legemiddelliste kunne tas i bruk og deles mellom fastleger, legevakt, avtalespesialister, sykehus og sykehjem.

 • Utprøvingskommune

  Bergen kommune.

 • Når er løsningen klar for nasjonal utbredelse?

  I løpet av 2025.

Sentral forskrivningsmodul (SFM)

 • Om løsningen

  Sentral forskrivningsmodul er en legemiddel- og rekvireringsmodul som vil gi bedre informasjon om legemidler. 

  Sentral forskrivningsmodul vil også bidra til å øke utbredelse av e-resept i kommunal sektor, og støtte effektiv forvaltning (inkludert endringshåndtering) i e-resept.

  Sentral forskrivningsmodul er også viktig for å kunne innføre pasientenslegemiddelliste. Den legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.

  Les mer om sentral forskrivningsmodul på nettsidene til Norsk helsenett. 

 • Hvem er løsningen for?

  Løsningen gir helsepersonell med rekvireringsrett tilgang til å rekvirere og ordinere legemidler. SFM kan også brukes av andre helsepersonellgrupper uten rekvireringsrett for å sikre at de har støtte for sine arbeidsprosesser knyttet til legemiddelhåndtering.

 • Utprøvingskommuner

  Sarpsborg, Bodø, Nittedal, Stavanger, Sunnfjord, Vestvågøy og Voss.

 • Når er løsningen klar for nasjonal utbredelse?

  I løpet av 2025.

Pasientens journaldokumenter i kjernejournal

 • Om løsningen

  Pasientens journaldokumenter i kjernejournal vil gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til journaldokumenter fra andre virksomheter. Les mer om pasientens journaldokumenter i artikkelen her. 

 • Hvem er løsningen for?

  Det er et mål at alt helsepersonell med tjenstlig behov i kommunale virksomheter skal kunne lese pasienters dokumenter i kjernejournal. Når et eget tillitsrammeverk, bruksvilkår for tjenesten, og utvikling av grensesnitt i de respektive elektroniske pasientjournalene (EPJ) er ferdigstilt og testet ut mot Norsk helsenett, kan pasientens journaldokumenter tas i bruk og utbredes nasjonalt i kommunal sektor. Dette vil tidligst kunne skje i andre kvartal i 2024. Løsningen er foreløpig kun innført for fastleger

 • Utprøvingskommuner

  Bodø, Oslo og Stavanger kommune deltar i utprøving av løsningen. Oslo kommune vil i 2024 teste dokumentdeling i andre tjenesteområder i kommunene. 

 • Når er løsingen klar for nasjonal utbredelse?

  I løpet av 2024/2025.

Pasientens måledata

 • Om løsningen

  Løsningen etablerer et felles lager for måledata knyttet til pasienter hvor virksomhetene kan få tilgang til måledata via et API 

 • Hvem er løsningen for?

  Løsningen gjør det mulig for ulike virksomheter å dele måledata for pasienter. Måledata deles tvers av kommune og sykehus og gir aktører mulighet til å tolke og analysere vitale måledata for pasientene. 

 • Utprøvingskommuner

  Larvik og Oslo kommune har deltatt i utprøvingen av DHO. Oslo kommune er første til å prøve ut anbefalt løsning for pasientens måledata sammen med Helse Sør-Øst.

Pasientens prøvesvar

 • Om løsningen

  Pasientens prøvesvar samler prøvesvar fra offentlige og private aktører i et felles og nasjonalt lager hos Norsk helsenett.
   
  Prøvesvarene gjøres tilgjengelig for helsepersonell i kjernejournal, enten i kjernejournal portal, eller integrert som en del av verdikjeden i elektronisk pasientjournal.
 • Hvem er løsningen for?

  Prøvesvar kan benyttes av herspersonell med tjenestlig behov, uavhengig av hvem som har bestilt undersøkelsen og hvor den er utført. Prøvesvarene vil også være tilgjengelig for innbyggere.

 • Når vil løsningen være klar for nasjonal utbredelse?

  Siste halvdel av 2024.

Felles journalløft samhandlingstjenester

 • Om løsningene

  Norsk helsenett tilrettelegger nå en samhandlingsplattform som en del av et felles journalløft i kommunal sektor. "Kommunal samhandlingsplattform" bygger videre på den nasjonale samhandlingsplattformen, som utvikles gjennom regjeringens satsning på nasjonale e-helseløsninger og digital samhandling og som en del av samarbeidsavtalen med KS.  Det betyr gjenbruk av og delt tilgang på ressurser og støttetjenester som nasjonal samhandlingsplattform har tilgang på. Her kan hver enkelt kommune få tilgang på et eget område som kommunen er dataansvarlig for. 

  Kommunal samhandlingsplattform innrettes for å støtte det videre arbeid med felles journalløft, der ett av tiltakene er å gjennomføre konkrete utprøvinger av informasjonsdeling gjennom en felles plattform. Helsepersonell skal få tilgang til relevant helseinformasjon direkte i sine arbeidsverktøy, og det er leverandørene som utvikler sluttbrukergrensesnittet for å vise informasjonen i relevant kontekst.

  Utprøvingene starter internt i den enkelte kommune, men skal på sikt legge til rette for å kunne dele informasjon mellom kommuner, og med spesialisthelsetjenesten som nye nasjonale tjenester.  

  For en første utprøvingsperiode er det prioritert to samhandlingstjenester; Oversikt over kommunale tjenester og NEWS2 målinger. Det er valgt å prioritere oppstart av «Oversikt over kommunale tjenester» innledningsvis.  

 • Hvem er løsningen for?

  Målet er å gi helsepersonell med tjenestlige behov tilgang til relevant informasjon i egne arbeidsverktøy slik at deres arbeidshverdag blir enklere og mer effektiv. I tillegg gir det økt pasientsikkerhet.

 • Status og plan for arbeidet

  For 2024 er følgende milepæler og leveranser definert:

  -Konkretisere innhold i informasjonsdelingstjeneste  «Oversikt over kommunale tjenester» i samarbeid med utprøvingskommuner og NHN

  -Ferdigstille en overordnet risiko- og personvernvurdering for utprøving av «Oversikt over kommunale tjenester» som utprøvingskommuner kan ferdigstille i egen kommune

  -Etablere resultatmål og kriterier for hva som er vellykkede utprøvinger, samt hva som er suksesskriterier for skalering

  -Gjennomføre og evaluere utprøving av informasjonsdelingsplattform og samhandlingstjeneste for «Oversikt over kommunale tjenester» og iverksette utprøving med Bodø og Bærum kommune

  -Avklare utprøvingskommuner for NEWS2 målinger og etablere plan for dette arbeidet

  -Ferdigstille prosess for prioritering av fremtidige samhandlingstjenester

  -Løpende informasjon og forankring

 • Utprøvingskommuner

  Bærum og Bodø kommune er utprøvingskommuner for en første utprøving knyttet til «Oversikt over kommunale tjenester».

  Utprøvingskommunene har valgt en felles brukerhistorie for en første utprøving, og ønsker å tilgjengeliggjøre oversikt over kommunale tjenester i legevaktens arbeidsflater.

  Kommuner for utprøving av samhandlingstjeneste «NEWS2 målinger» planlegges avklart høsten 2024.

  Felles brukerhistorie

  Foto: Illustrasjon: KS

Helsekort for gravide

 • Om løsningen

  Gravide skal slippe å bære rundt på en papirversjon av helsekortet i ukene de går gravide. Norsk Helsenett  har fått i oppdrag å teste ut digitalt helsekort for gravide i løpet av 2024. 

 • Hvem er løsningen for?

  Den gravide, samt alle aktører som samhandler rundt kvinnen i et svangerskap. 

 • Når vil løsningen være klar for nasjonal utbredelse?

  Norsk helsenett er i dialog med leverandør av fagsystem og aktuelle utprøvingskommuner. NHN ønsker i første omgang å komme i gang med samarbeide med leverandør, slik at de kan starte utvikling av løsning. Leverandør er positive til å delta i et samarbeide, men foreløpig er dette ikke formalisert.