Det er helt avgjørende at kommunal sektor får bedre tilgang på funksjonalitet som støtter helsepersonell i håndtering av legemidler.

Terje Wistner, avdelingsdirektør i KS

KS har i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner utarbeidet en rapport som peker på konkrete anbefalinger for videre arbeid med digitalisering av legemiddelområdet. Rapporten er utarbeidet i tett samarbeid med helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Den er også behandlet i samstyringsstrukturen for digitalisering og smart bruk av teknologi i kommunal sektor, samstyringsstruktur.

Lenkeblokk Icon Sluttrapport legemiddelhåndtering

- Det er helt avgjørende at kommunal sektor får bedre tilgang på funksjonalitet som støtter helsepersonell i håndtering av legemidler. I samarbeid med kommuner og fylkeskommuner har vi derfor foretatt disse prioriteringene, sier avdelingsdirektør for e-helse i KS, Terje Wistner.

Rapporten peker på tre hovedområder som bør prioriteres fremover:

  1. Kommunene må ha digitale løsninger som gir tilstrekkelig god dokumentasjon for administrering og utdeling av legemidler til innbygger.
  2. De nasjonale løsningene på legemiddelområdet, sentral forskrivningsmodul (SFM) og pasientens legemiddelliste (PLL), må tilpasses kommunenes behov og være tilgjengelig for alle relevante grupper helsepersonell.
  3. Kommunene må ha digitale løsninger som gir mulighet for dobbeltkontroll ved utdeling av legemidler

Redusere feilmedisinering

Dagens elektroniske pasientjournaler har ikke god nok støtte for å dokumentere utdelte legemidler til innbygger. Dette må på plass for at kommuner og fylkeskommuner kan oppfylle lovkrav og få  bedre oversikt over legemiddelbruken. Dette vil gi et bedre underlag for å iverksette eventuelle tiltak med mål om å redusere feilmedisinering. I tillegg, er det viktig at staten prioriterer å ferdigstille og tilpasse de nasjonale løsningene sentral forskrivingsmodul (SFM) og pasientens legemiddelliste (PLL) til behovene i kommunal sektor, og for helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.   

Lovpålagt dokumentasjon

Som en del av det videre arbeidet vil KS jobbe frem en kortfattet strategi om hvordan vi kan løse utfordringene knyttet til lovpålagt dokumentasjon av utdelt legemiddel på kort og mellomlangsikt. Den langsiktige strategien er at funksjonaliteten skal oppleves som en del av en helhet sammen med de andre tjenestene og applikasjonene den ansatte har for å yte de beste tjenestene. Ettersom det er mange nye anskaffelser av journalløsninger på gang, må vi se på en strategi for en overgangsperiode.

Den langsiktige strategien på legemiddelområdet innebærer at funksjonaliteten skal bli en del av arbeidsflaten til helsepersonell og vil da inngå i felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser, som gjøres kjent for leverandørene. I arbeidet med strategien vil vi gå i dialog med nasjonale aktører for å se på muligheten for å lage løsninger for kritisk funksjonalitet på legemiddelområdet.

Sluttrapporten «Digital legemiddelhåndtering i kommunal helse- og omsorgssektor» synligjør behovene sektoren har og hva som blir viktig å få på plass fremover for å støtte helsepersonell og håndtering av legemidler.  Rapporten er en oppfølging av kartleggingen som ble gjort i 2023, og som er oppsummert i rapporten, digital legemiddelhåndtering i kommunal sektor.

Rapporten har flere anbefalinger som vil inngå i en handlingsplan for kommunal sektor i perioden 2024 – 2026. Rapportens anbefalinger vil sees i sammenheng med pågående initiativ for utbredelse av Kjernejournal og utprøving av SFM og PLL i sektoren, og som en del av arbeidet med ny modell for innføring og nettverk i sektoren, ny modell for innføring av helseteknologi.