1. Kompetansestrategi
Kompetansestrategien beskriver hvordan kommunen/virksomheten skal sikre kompetansebehovene. Strategien beskriver prioriterte satsingsområder og i hvilken grad og hvordan kommunen/virksomheten skal satse på kompetanse gjennom tiltak for henholdsvis:

Anskaffelse: Hvilken kompetanse skaffes eksternt gjennom rekruttering, samarbeid eller innleie?

Utvikling: Hvilken kompetanse skal utvikles gjennom opplærings- og utviklingstiltak?

Mobilisering: Hvilken kompetanse bør mobiliseres gjennom bedre ledelse og organisering? Mobilisering har stor betydning for medarbeiders indre motivasjon, lojalitet og turnoverintensjon.

Avvikling: Hvordan skal organisasjonen håndtere overflødig kompetanse eller kompetanse på feil sted eller nivå, samt naturlig avgang?

Har kommunen/virksomheten system for å sikre tjenestekvalitet :

 • Ferievikarer
 • Nyansatte
 • Endrede krav i lov eller forskrift

Strategien skal gi rammer og retning for arbeidet med kompetanse. Les mer om det i kap. 2 og 5, 6 og 7 i Strategisk kompetanseledelse. (Lai 2012).

2. Tiltaksplaner
Tiltaksplanene skal gi en oversikt over planlagte tiltak knyttet til anskaffelse, utvikling og mobilisering av kompetanse.

Alle tiltak bør beskrives i form av følgende hovedpunkter:

 • Tiltakets navn
 • Ansvarlig for tiltaket (kontaktperson)
 • Mål med tiltaket og kriterier for måloppnåelse (hvilke behov skal dekkes og hvilken atferd el. resultater skal tiltaket resultere i)
 • Målgruppe (hvem som skal delta og kriteriene for deltagelse eller utvelgelse, herunder evt. permisjonsordninger, bindingstid, forpliktelser i etterkant)
 • Hvordan skal målet nås (strategi)
 • Gjennomføringsplan (sted, metoder, arenaer ressurser m.v.)
 • Tidsrom (eventuelt frist)
 • Økonomi  (eks. kostnader per deltager,kostnadssted og evt. tilskudd)
 • Evalueringsform

En tydelig spesifisering av mål med tiltak er svært viktig for å kunne vurdere om man når målene med tiltak og for rullering av kompetanseplanen.

Læringsarenaer
Ved prioritering og utforming av utviklings- og læringstiltak, er det spesielt viktig å vurdere ulike læringsarenaer. Eksempler på læringsarenaer er personalmøter, hvor formålet kan være felles refleksjon, erfaringsutveksling eller formalisert læring ved teoretiske innlegg og lignende.

Andre eksempler på læringsarenaer: Det daglige arbeidet, prosjektarbeid, interne møter, dialogmøter med brukere, interne kurs og samlinger, tverrfaglige arbeidsgrupper, e-læring, eksterne kurs, interkommunale nettverk, etterutdanning og videreutdanning.

Spørsmål til refleksjon:

 • Hvordan kan vi dekke våre spesifikke behov, slik at vi sikrer godt utbytte av investerte ressurser?
 • Hva kan vi dekke ved hjelp av interne tiltak og evt. ved å hente inn eksterne ressurser?
 • Hvordan kan vi sikre oss at tiltak forplikter til endring og forbedring?

Gruppering – satsing:

 1. Etikk – holdningene
 2. Ledelse
 3. Tjenestekvalitet

Gå videre til steg 7. Evaluering og oppfølging