Systematisk evaluering av konkrete tiltak gir grunnlag for å vurdere hvilke effekter iverksatte tiltak har gitt når det gjelder definerte mål og behov. Evaluering er ingen tilleggsaktivitet, men en integrert og nødvendig del av strategisk kompetansestyring.

Uten en systematisk oppfølging av planarbeidet og planen som helhet, risikerer man å forsterke svakheter og gå glipp av viktige forbedringsmuligheter.

Kirkpatricks evalueringsmodell kan benyttes i evalueringen ev det enkelte tiltak: Se også  mer informasjon i lenke nederst.

Nivå

Spørsmål

Eksempel metode

Reaksjoner

Hvor fornøyde var deltakerne med tiltaket?

Medarbeidersamtaler/ Medarbeiderundersøkelser

Læring

Hvilken kompetanse har deltakerne tilegnet seg som følge av tiltaket?

Praktiske evalueringer, skriftlige tester

Anvendelse

I hvilken grad blir tilegnet kompetanse anvendt i praksis?

Måling av praksis før og etter tiltak

Nytte

I hvilken grad har tiltaket gitt samlet organisatorisk nytte i forhold til overordnede mål?

Måloppnåelse. Brukertilfredshet.

Tabell: Sentrale spørsmål på ulike evalueringsnivå, kilde: Kirkpatrick

Andre former for evaluering:

Resultatene fra analysen i steg 5 vil ved en ny gjennomgang etter en viss periode (1-2 år) kunne si noe om utviklingen som kan være retningsgivende for justeringer og videreføringer av strategier og tiltak.

En målbasert evaluering kan være å gjennomføre en konsensuskonferanse med ledere og medarbeidere: Hva har vi gjort? Hva har vi oppnådd? Hva gjenstår? Hvilke utfordringer ser vi og hvilke har vi erfart? Hva bør evt. justeres/videreføres/endres for å nå målene?

Evaluering av kompetansetiltak som inngår i systematiske utviklingssamtaler/medarbeidersamtaler.

Systematisk evaluering av ethvert opplæringstiltak.

Kompetansevurderinger gitt i leder- og medarbeiderundersøkelser.

Kompetansevurderinger gitt i brukerundersøkelser.

Evaluering som tema i nettverk – trene på evaluering.

Finne fram til standard måleindikatorer:

Forutsetter målbare mål og at det er sammenheng med tiltak

• Kvalitativ måling

• Evaluering på kort og lang sikt

Videre oppfølging:

• Hvem eier den strategiske kompetanseplanen og hvordan rapportere på planen?

• Skal planen revideres innenfor planperioden?

• Hvilke forhold tilsier revidering?

• Når må dagens analyse og kartleggingsdata oppdateres?

• Når og hvordan skal ny analyse utarbeides på kompetansekrav, kapital og behov?

Lenkeblokk Icon Evaluering av kompetanseutvikling