Den strategiske bemanings- og kompetanseplanen bør beskrive hvordan planen skal

  • Gjennomføres
  • Følges opp
  • Evalueres

Gjennomføring

Planen kan gjerne ha en beskrivelse av hvordan den skal gjennomføres. Det kan være at strategier og handlinger skal hentes inn i økonomiplanen og/eller virksomhetsplanen og at gjennomføringen styres herifra. Man kan også bestemme at hele eller deler av planen skal gjennomføres uavhengig av disse styringsdokumentene.

Oppfølging og rapportering  

Fylkeskommunen eller kommunen har gjerne system for oppfølging og rapportering på strategier og handlinger som er vedtatt i økonomiplanen eller inngår i virksomhetsplanen. Dersom strategier og handlinger er hentet inn i disse styringsdokumentene, kan oppfølging og rapportering med fordel skje sammen med annen oppfølging.

Alternativt kan planen beskrive særskilt oppfølging og rapportering av det som er vedtatt i denne planen.

Ut over rapportering på de ulike strategiene og handlingene, kan det være hensiktsmessig med en rapportering av gjennomføring av planen som helhet. Det kan for eksempel være at en ønsker å rapportere utviklingen til fylkestinget/kommunestyret som en del av årsmeldingen.

Evaluering

Erfaringene med å gjennomføre planen, og effekten av den, er viktig å ta med seg i en framtidig revidering av planen eller når det skal lages en ny plan.

Det vil være nyttig å angi når en planlegger å evaluere planen og kanskje også når denne skal revideres eller erstattes av en ny.

Nyttige spørsmål i en evaluering kan være:

  • Hva har vi oppnådd
  • Hva skal vi fortsette med /rullering/ tilpasse til nye mål og føringer
  • Hva skal vi slutte med?
  • Måle antall deltakere på ulike tiltak – læringsutbytte
  • Medarbeidersamtaler / arbeidsmiljøundersøkelser?

Det kan også være nyttig mer løpende å evaluere effekten av de handlingene en gjennomfører. For eksempel ved å måle hvilke effekter opplæringstiltak har. Det vil være nyttig å ha tenkt igjennom hvordan evalueringen av opplæringen skal skje, allerede i forkant av selve opplæringen. Videre vil måten en evaluerer opplæringen på ha betydning for hvilken informasjon man får ut. b

En mer løpende evaluering kan også være nyttig i en vurdering av om planen må revideres tidligere enn planlagt, for eksempel fordi eksterne faktorer endrer seg eller fordi erfaringene med gjennomføringen tilsier justeringer. 

Lenkeblokk Icon Evaluering av kompetanseutvikling