Kompetanse blir ofte definert som en sammensetning av kunnskap, forståelse, ferdigheter, egenskaper, holdninger og verdier (Kompetansebehovsutvalget 2020). 

Det er viktig at man i oppstart av arbeid med strategisk kompetanseplan har en omforent forståelse i virksomheten av hva man mener med kompetanse, hvordan begrepet forstås.

Dette har betydning for hvordan man analyserer og vurderer kompetansebehovet på kort og lang sikt, og det har betydning for hvilke tiltak, strategier og læringsarenaer som legges inn i planen.

Gå videre til steg 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse