Utvalgte ledere og medarbeidere fra hele organisasjonen (eller det virksomhetsområdet planen dekker) bør delta i prosjekt-/arbeidsgruppen. Velg medlemmer ut fra hvilken kompetanse gruppen som helhet bør ha. Tillitsvalgte og eventuelt verneombud bør også være representert.

Når medarbeiderne involveres i læreprosessen, utvikles eierskap, interesse og ansvar for den nye kunnskapen. Ledelsen får verdifulle innspill på hvor «skoen trykker» og hvilke strategier og tiltak for kompetanseutvikling medarbeiderne mener er nødvendige.

Utarbeid en prosjektplan med et tydelig mandat. Synliggjør hvilke roller som inngår i prosjektgruppa/arbeidsgruppa, hvem som innehar de ulike rollene, hvilket ansvar og hvilke oppgaver de har. Prosjektplanen skal også fungere som en avtale mellom linjen og prosjektgruppa for rammene for gjennomføring av arbeidet med å lage en strategisk kompetanseplan.

Dersom kommunene ikke har eget verktøy for prosjektplan, kan «Mal for Prosjektplan» med tilhørende veileder lastes ned og benyttes.

 Gå videre til steg 2. Forankring og ambisjoner