God forankring er med på å synliggjøre betydningen av å jobbe planmessig med kompetanse og sikre arbeidet legitimitet og nødvendige ressurser. Vurder hvordan arbeidet med kompetanseplan henger sammen med kommunens øvrige planarbeid – ikke minst budsjettprosessen. Dette steget henger nøye sammen med stegene 1. Organisering og 3. Overordnede mål og føringer.

Når arbeidet med kompetanseplanen starter, bør man også definere hva ambisjonen med planen er i den aktuelle planperioden. Ambisjonsnivået må gjenspeiles i mandatet for arbeids-/ prosjektgruppen.

Hvis systematisk kompetanseplanlegging gjennomføres for aller første gang, kan det være hensiktsmessig å ha som ambisjon å utvikle en pilotversjon – en første versjon å hente erfaringer fra og bygge videre på. En pilotversjon av planen avgrenser seg ofte til visse virksomhetsområder man ønsker å prioritere.

I selve plandokumentet bør man også beskrive hvordan planen skal brukes, herunder hvem som skal kjenne innholdet og hvordan den skal brukes som styringsverktøy.

Dette gjelder helse og sosial: Sett i lys av samhandlingsreformen er det viktig at planen reflekterer de kompetansemessige utfordringene denne reformen innebærer, og at planen brukes aktivt som styringsverktøy overfor berørte grupper.

Spørsmål til refleksjon ~ Forankring og ambisjoner

  • Hvilke erfaringer har kommunen/virksomheten med  kompetanseplaner/opplæringsplaner?
  • Skal vi utvikle en pilotversjon eller en fullversjon?
  • Skal planarbeidet avgrenses til noen få, prioriterte virksomhetsområder eller dekke alle virksomhetsområder?
  • Hvordan kan vi sikre god nok forankring i ledelsen, blant medarbeiderne og evt. politisk?
Lenkeblokk Icon Spørsmål steg 2. Forankring og ambisjoner

Gå videre til sted 3. Overordnede mål og føringer