Utgangspunktet for en strategisk bemannings- og kompetanseplan er at vi har mål som skal oppnås.

Kompetanse er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå mål og resultater i tjenestene, og den kvaliteten vi ønsker for innbyggerne.

En strategisk bemannings- og kompetanseplan bør derfor ta utgangspunkt i overordnede mål og føringer i kommuneplanens samfunnsdel ved at relevante mål i fra denne hentes inn i planen. Den kan også ta utgangspunkt i relevante mål i andre planer, som temaplaner eller kvalitetsplaner for de ulike tjenesteområdene.

Mål i arbeidsgiverpolitikken eller organisasjonspolitikken vil også være førende: Hvordan skal det være å jobbe hos oss, og hvilken betydning spiller kompetanse og kompetanseutvikling

Det er viktig at vi ser en tydelig sammenheng mellom de målene som er vedtatt på overordnet nivå og de strategiene og tiltakene en fastsetter i bemannings- og kompetanseplanen.

Det kan også være en del nasjonale føringer som vil måtte hensyntas i arbeidet med strategisk kompetanseplan:

  • Lov og avtaleverk
  • Nasjonale reformer og satsinger
    • Kompetanseløftet
    • Bærekraftsmål/krav innen klima/miljø
    • Ny opplæringslov etc
  • Bemanningsnormer

Den demografiske utviklingen i fylkeskommunens eller kommunens befolkning, er en avgjørende premiss for planleggingen av framtidig bemanning og kompetanse. Den detaljerte analysen av hvilke konsekvenser endret demografi får, skjer først i neste steg (Steg 5 Kompetanseanalyse).

Det kan likevel være nyttig å allerede her å gi et overblikk over forventet demografisk utvikling. Den kan en for eksempel gjøre gjennom å ta inn grafer eller tabeller som viser endring i antall innbyggere i ulike aldersgrupper. Man bør velge en prognose som gir et best mulig bilde av utviklingen i egen kommune og en tidshorisont som samsvarer med tidshorisonten for den strategiske bemannings- og kompetanseplanen.

Gå videre til steg 4. Hva er kompetanse?