Lokale føringer er blant annet kommunens:

 • Visjoner, mål og strategier i kommuneplan og i planer for de enkelte tjenester/virksomheter
 • Kommunens prioriterte kvalitets- og kapasitetsmål nå og i framtiden
 • Arbeidsgiverstrategi. Denne beskriver arbeidsgivers handlinger, holdninger og verdier som praktiseres overfor medarbeiderne og er et viktig styringsverktøy for ledelsen
 • Økonomiplan
 • Andre mål og planer som er relevant for kommunens strategiske kompetansestyring

Sentrale føringer er blant annet:

 • Relevante stortingsmeldinger
 • Lover og forskrifter
 • SSBs data for befolkningstall og -sammensetning for kommunen de nærmeste 20 årene
 • Befolkningsutvikling og nøkkeltall
 • Kompetanseløftet 2015
 • Antall ansatte, sykefravær og heltid/deltid

Spørsmål til refleksjon ~ Mål

 • Er det definert mål for tjenestene?
 • Hvilke mål henger sammen med kompetanse?
 • Er målene på operativt eller overordnet nivå?
 • Lar målene seg operasjonalisere -slik at man kan måle graden av måloppnåelse?
 • Handler målene om kvantitet eller kvalitet?
Lenkeblokk Icon Skodd for framtida

Gå videre til steg 4. Hva er kompetanse?