Les mer

Lenkeblokk Icon Klimaarbeid i kommunesektoren

Velfungerende økosystemer er sammen med utslippsreduksjoner avgjørende for å bremse klimaendringene. Klimaendringene må dessuten begrenses for på sikt å kunne bevare naturmangfoldet, som er vårt livsgrunnlag. Til det trenger vi også mer fornybar energi.

Samfunnet må samtidig forberedes på og tilpasse seg klimaendringene.

Dette er komplekse utfordringer som det må jobbes samtidig og i sammenheng med.

For å bidra til kommunenes arbeid med sammenhenger mellom effekter av tiltak på ulike politikkområder, har KS fått utarbeidet et inspirasjonshefte. Heftet tar for seg arbeid med sammenhenger mellom fire politikkområder:

  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Klimatilpasning
  • Bevaring av biologisk mangfold
  • Energiomstilling

Sammenhenger mellom effektene av tiltak for de ulike politikkområdene kalles samspillseffekter. Det er både positive og negative effekter. Heftet gir et kortfattet innblikk i hva samspillseffekter er, hvorfor de er viktige, og hvordan det kan jobbes videre med dem. Heftet baserer seg på utredningen «Samspillseffekter i lokal miljø- og klimapolitikk» som Vestlandsforsking gjennomførte for KS i 2021.

For KS er respekten for lokalpolitiske avveininger grunnleggende. Lokaldemokratiet har ansvar for de vanskelige avveiningene for bruk, skjøtsel og vern av arealer. Kommuneplanprosessen er det mest effektive verktøyet som finnes for å jobbe med samspillseffekter. Gjennom å bruke plansystemet er det mulig å skape bedre resultater for alle fire politikkområder og sette disse inn i en større sammenheng.

Flere kommuner er langt framme når det gjelder å se natur og klima i sammenheng. De utnytter de positive og unngår de negative samspillseffektene. Heftet viser ferske eksempler fra Rendalen, Nordre Follo, Drammen, Tønsberg og Oslo, i tillegg til kommuner i Lofoten. De bidrar alle til bedre forståelse av hvordan kommuner kan arbeide med sammenhenger i praksis. Heftet inneholder også noen enkle råd om hva som gir fordeler for kommuner i arbeidet med samspillseffekter.

Lenkeblokk Icon Last ned "Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk" (pdf)

Vi håper heftet kan inspirere til å se nærmere på sammenhengene i kommunens miljø- og klimapolitikk. Nedenfor finner du også en lysbildepresentasjon som du kan bruke og tilpasse fritt i eget arbeid.

Lysbildepresentasjon: "Synergier og konflikter i lokal miljø- og klimapolitikk"

KS har fått utarbeidet en generell presentasjon til bruk for de som har ansvar for eller jobber med miljø, klima, energi, naturmangfold og planlegging, eller er folkevalgt i en kommune eller fylkeskommune.

Presentasjonen er å forstå som et grunnlag, men det anbefales å plukke lysbilder fritt etter eget behov og supplere for eksempel med lokale eksempler for å gjøre presentasjonen mer skreddersydd og relevant til eget bruk.

  • Presentasjonen handler om samspillseffekter mellom tiltak i politikkområdene klimagassutslipp, biologisk mangfold, klimatilpasning og energiomstilling.
  • For kommuner og fylkeskommuner er planprosessen det mest effektive verktøyet for å jobbe med samspillseffekter. Gjennom å bruke plansystemene er det mulig å skape bedre resultater for alle fire politikkområder og sette disse inn i en større sammenheng.
  • Du står fritt til å bruke innholdet i presentasjonen for å formidle kunnskap, inspirere og sette tema på dagsorden i din kommune eller fylkeskommune.
  • Presentasjonen er utarbeidet av NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) på vegne av KS. Hovedkilden er Vestlandsforskings rapport Samspeleffektar i lokal klima- og miljøpolitikk fra 2021.
  • Ikoner er hentet fra Flaticon.com.

Her finner du presentasjonen i Powerpoint.