KS viser til høring av NOU 2023:25 Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050.

Klimautvalgets rapport er et svært viktig grunnlag for utarbeidelse av norsk klimapolitikk fremover. Samarbeid mellom forvaltningsnivåene er vesentlig for å lykkes i omstillingen. Kommuner og fylkeskommuner vil ta medansvar for å bidra til at Norge når målene om 50-55 prosent kutt i klimautslippene innen 2030 og et lavutslippssamfunn innen 2050. Videre ønsker kommuner og fylkeskommuner å føre en arealpolitikk som søker å utvikle gode lokalsamfunn i hele landet, og samtidig forene dette med hensynene til å bremse klimaendringene, tilpasse til et endret klima, og stanse tap av naturmangfold.

KS hovedbudskap:

 • KS anerkjenner at omstillingen til lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig innsats på alle
  nivåer og et bredt samarbeid mellom alle relevante aktører.
 • Staten og kommunesektoren må sammen finne mål og virkemidler for å gjennomføre
  omstillingen til et naturnøytralt lavutslippssamfunn. Det forventes et tett samarbeid med
  kommunesektoren gjennom KS om stortingsmeldingene om natur og klima.
 • Staten må stille til rådighet langsiktige og forutsigbare virkemidler for lokal omstilling som
  setter kommunesektoren i stand til å gjennomføre en ambisiøs klimapolitikk i samarbeid med andre aktører.
 • KS mener at plan- og bygningslovens rammer med kommunestyret som planmyndighet, og vektlegging av det lokale selvstyret må være premiss også for eventuelle fremtidige regelverksendringer i arealpolitikken. Øvrig sektorlovgivning som påvirker arealbruk, må koordineres med plan- og bygningsloven.
 • Det må legges vekt på å utvikle kunnskapsverktøy som understøtter arbeidet med de lokale avveiningene i arbeidet med å lage planer og gjennomføre tiltak på klimaområdet og i arealforvaltningen. I tillegg må det legges vekt på kompetansebygging og veiledning knyttet til omstillingen. Fylkeskommunens rolle som kunnskapsutvikler og veileder bør styrkes i omstillingsarbeidet.
 • Omstillingen til en sirkulærøkonomi må favne alle sektorer og det bør gjennomføres en bred utredning av virkemidler for en mer sirkulær økonomi.
 • Det må utredes hvilke konsekvenser omstilling til lavutslipp og veivalg for klimapolitikken fram
  mot 2050 vil få for effektive kommunikasjonsårer, distriktsutvikling, bosetting og utvikling av
  fornybar energi.
 • KS mener fornybar kraft må prioriteres høyere enn andre arealkrevende formål.
Lenkeblokk Icon Les hele høringssvaret fra KS (pdf)