Til hovedinnhold

Krigen i Ukraina

Mange millioner mennesker er på flukt som følge av krigen i Ukraina. På denne nettsiden samler vi informasjon om situasjonen og hvordan det påvirker norske kommuner.

Artikler

Webinar om flyktningsituasjonen

Se opptak av webinar om flyktningsituasjonen med arbeids- og inkluderingsministeren, UDI, IMDi, KS og Modum kommune.

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats videreføres

Tiltak med særskilt pensjonistlønnssats for arbeid med TISK-tiltak og vaksinering, og for arbeid med fordrevne fra Ukraina, forlenges frem til 1. juli 2023.

eID til flyktninger fra Ukraina

Ukrainske flykninger med midlertidig kollektiv beskyttelse kan få elektronisk ID (eID). Gjennom å skaffe seg eID, får flyktningen tilgang til en rekke offentlige tjenester digitalt. eID er personlig og må bestilles av den enkelte.

Pensjonister kan påta seg arbeid med fordrevne fra Ukraina uten å tape pensjon

Det er ventet at kommunene vil ha behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina. Pensjonert personell kan nå motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Nye mottaksplasser

Utlendingsdirektoratet jobber kontinuerlig med å opprette nye mottaksplasser for å ta imot flyktninger fra Ukraina. Blant annet jobbes det med en utlysning slik at kommunene kan gå til innkjøp av mottak de kan drive selv.

Jodtabletter som atomberedskap

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og ammende i sin kommune.

Akuttmottak

UDI oppretter flere akuttinnkvarteringer som følge av høye ankomster til Norge. Vertskommuner for akuttmottak har ikke samme ansvar for tjenester som ved vanlige mottak.

Rett til norskopplæring

Her er en oversikt over hvilke rettigheter voksne flyktninger og asylsøkere har til norskopplæring, og om introduksjonsprogram fra kommunene.

Rett til helsehjelp

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som resten av Norges befolkning.

Kommunene får dekket kostnader for flyktninger i private hjem

Ukrainske flyktninger som bor privat kan motta ytelser til livsopphold og andre kommunale tjenester frem til de blir bosatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Barneverntjenester til flyktninger og asylsøkere

I denne artikkelen redegjør vi kort for gjeldende rett og tilskuddsordninger for barnevernstjenester til flyktninger og asylsøkere.

Barnehage - mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til barnehage. Det angis også noen regler for ansettelse av flyktninger, hvilke finansieringsordninger som finnes og hvor man kan finne mer utfyllende informasjon.

Skole – mottak av flyktninger

I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvilke rettigheter flyktninger og asylsøkere har til skole og opplæring for voksne. Det angis også noen regler for ansettelse, hvilke finansieringsordninger som gjelder og hvor man kan finne mer utfyllende info.

Asylregistrering i distriktene

Politiet åpner for asylsregistrering lokalt fra onsdag 16. mars. Det gjelder kun for asylsøkere som ikke oppholder seg på Østlandet.

Flyktningsituasjonen og frivilligheten

Mange flyktninger fra Ukraina skal bosettes i norske kommuner. Det er viktig at flyktningene blir registrert ved ankomstsenteret.

Ny samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger

Rask bosetting av flyktninger er viktig for å gi mennesker på flukt en så normal hverdag som mulig. Den nylige inngåtte samarbeidsavtalen om bosetting skal bidra til det.

UDI.no

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina på UDIs nettsider.

Regjeringen.no

Aktuelle saker om Ukraina og Russland på regjeringens nettsider.

IMDi

Informasjon om beskyttelse og opphold i Norge for krigsflyktninger fra Ukraina.

Helsedirektoratet.no

Informasjon om Ukraina-krisen til kommuner, statsforvaltere og andre offentlige aktører på Helsedirektoratets nettsider.

Utdanningsdirektoratet.no

Om hvordan skoler og barnehager bør ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina, og hvordan det påvirker andre barn i norsk skole og barnehage.

Les mer

KRONIKKER

Støtt grasrotdemokratiet i Ukraina

Ukrainerne kjemper to kamper. Det trengs våpen for å vinne den første og støtte til lokaldemokratiet og sivilsamfunnet for å gå seirende ut av den andre.

Anskaffelser i krisetider

Mange oppdragsgivere har mottatt henvendelser fra leverandører med varsel om prisøkning i inngåtte kontrakter på grunn av krigen i Ukraina. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utarbeidet veiledning om dette.

KOMMUNESPEILET

Frivillighet og kommuner utfyller hverandre

Ukrainske Alexandr tok sine første steg på Gjesdal gjestgiveri i midten av april. Han og moren Alexandra var en del av to busslaster med flyktninger som kom kjørende fra Polen den første helgen i mars.

Kommunane og fylkeskommunane fordømmer Russlands invasjon og krigføring i Ukraina!

Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar 2022, og den påfølgande krigføringa har ført til enorme øydeleggingar og stor liding. Ein samla kommunesektor fordømmer Russlands invasjon og krigføring, og vilja til å hjelpe Ukraina og ukrainarane er stor.

Fra krig i Ukraina til norske kommuner

KS Innlandet inviterer til webinar 12. mai kl. 13.00 - 14.30 om traumereaksjoner hos barn, unge og voksne, som har opplevd krig. Psykolog Brynjar Gunnarskog vil lede webinaret.

Nødvendige forenklinger i regelverket for flyktninger

Regjeringen foreslår en rekke lovendringer for å lette kommuner og fylkeskommuners arbeid med å bosette flyktninger fra Ukraina. Regelverksendringene er midlertidig, og mange av dem er i tråd med det KS tidligere har tatt opp med regjeringen.

Les flere artikler

KONTAKT