• Barn i asylmottak har ikke en lovfestet rett til plass i barnehage etter barnehageloven § 16. En slik rett inntrer først etter at barn og foreldre er innvilget opphold, er varig bosatt i en kommune, og søker til de fastsatte søknadsfrister. Dette er ikke til hinder for at barn i asylmottak kan få plass i barnehage. Det er asylmottaket som søker plass og søknadene må vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier og rett til prioritet i henhold til barnehageloven § 18.
  • Barn som bor i asylmottak og er under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis vilkårene i barnehageloven § 31 er oppfylt og det er sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis i barnehage. Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke.
  • Barn i asylmottak skal, fra de er to år og til grunnskolealder, ha et tilrettelagt tilbud på minimum 3 timer per dag, mandag til fredag. Tilbudet kan gis gjennom egen barnebase på mottaket eller ved kjøp av barnehagetilbud eller lignende. Dette følger av kravspesifikasjonene som UDI stiller til de enkelte mottakene.
  • Det gis særskilte vertskommunetilskudd til kommuner med asylmottak, og særtilskudd til barnehage, SFO og barnevernstjenester, se retningslinjer her.
  • Det gis tilskudd til plass i barnehage for alle barn i asylmottak fra ett år og oppover. Barnehagetilskuddet gis for alle barnehageplasser som er stilt til disposisjon, det vil si antallet plasser det er søkt om og fått innvilget. Tilskuddet blir administrert av UDI, baseres på rapportering fra mottakene til UDIs regionkontor og gjelder for alle godkjente barnehager. Det er egne tilskuddssatser dersom kommunen kun tilbyr gratis kjernetid (20 timer per uke). Tilskuddssatsene finner du her.
  • Det er krav til både norskspråklige ferdigheter og politiattest for å få fast eller midlertidig ansettelse i barnehage jf. Barnehagelovens §§ 27, 28 og 30. Disse bestemmelsene vil kunne begrense mulighetene for å ansette ukrainske flyktninger.

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar et integreringstilskudd, inkludert et engangs barnehagetilskudd og tilskudd til integreringstiltak i grunnskole fra IMDI. Les mer om integreringstilskudd her.

Følg også med på Utdanningsdirektoratets side om regelverk for flyktninger og asylsøkere.

Les også Skole – mottak av flyktninger