Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmiddelproblemer. Fylkeskommunen skal sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for asylsøkere som oppholder seg i kommunen. Pasienter skal ha tilgang til legekonsultasjon uavhengig av om vedkommende har fått tildelt D-nummer.

Asylsøkere har rett til tolk når de skal ha helsehjelp. Les veileder om tolketjeneste.

Informasjon om helsetilbud

Asylsøkere må få informasjon om hvordan helsetilbudet er organisert og fungerer i Norge, særlig om allmennlege/fastlege, svangerskapskontroll, psykisk helsehjelp, legevakt og nødnummeret 113. Pårørende til barn og unge må gis orientering om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

UDI har ansvar for å tilrettelegge for at beboere i mottak får tilgang til helsetjenester når de trenger det, men det er kommunehelsetjenestene og de regionale helseforetakene som skal yte helsetjenestene. 

Asylsøkere med særskilte behov

Asylsøkere som er i statlig mottak eller personer som har tilbud om opphold i statlig mottak, har ikke krav på omsorgstjenester fra kommunen. Voksne asylsøkere med særskilte behov skal gis et tilrettelagt botilbud av UDI. Enkelte asylsøkere har imidlertid så store pleie- og omsorgsbehov at de ikke kan bo i asylmottak. For å sikre dem et forsvarlig botilbud, har UDI inngått rammeavtale om plass i private eller kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

Egenandeler

Asylsøkere skal betale egenandeler på samme måtes som resten av befolkningen.Helfo.no, Helserettigheter for asylsøkere i Norge.

UDI dekker egenandelen for beboere i transittmottak. Det er mottaket som ordner betalingen på vegne av UDI. Hvis asylsøkeren har behov for utstyr eller behandling som går utover egenandelsordningen, kan asylsøkeren søke om tilleggsytelser fra UDI. Det kan f.eks. være briller eller protester. Helsetjenesten må dokumentere behovet. Lenke til søknadsskjema finnes på  hjemmesidene til UDI.

Mer informasjon på statlige hjemmesider

For mer utfyllende informasjon henvises det til  Helsedirektoratets nasjonale veileder «Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» og UDIs side «Helsetilbud».

Informasjon, nyheter og råd om flyktningers og asylsøkeres helse finnes også på folkehelseinstituttets hjemmesider. Disse sidene omfatter bl.a. informasjon om vaksinasjon og undersøkelse for smittsomme sykdommer bl.a.  etablering og finansiering av tuberkuloseundersøkelse av borgere fra Ukraina.