Forslaget om utvidet norskopplæring ble vedtatt i Stortinget 16. juni.

Dette er ingen rett for den enkelte, men det er kommunene som avgjør om det skal gis tilbud til utvidet norskopplæring. Det kan fattes vedtak for inntil 6 mnd. Dette vil utløse et tilskudd på kr 27.450 pr. vedtak.

For personer med videregående utdanning eller mer kan kommunen tilby inntil 6 mnd. ekstra opplæring, slik at total undervisning blir 18 mnd.

For personer som ikke har videregående utdanning, kan kommunene utvide tilbud om norskopplæring med 6 mnd. inntil 4 ganger, slik at total undervisning blir 3 år.

Vedtakene skal registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Inntil videre må vedtaket registreres i egne systemer og etterregistreres i NIR når systemet er på plass. Vedtaksmaler blir publisert på IMDis nettsider etter sommeren.

IMDi vil informere om utbetaling av tilskuddet i «status for utbetaling av tilskudd».

Midlertidige bestemmelser videreføres

Det er foretatt noen endringer som gjelder fra 2. juni 2023 - 1. juli 2024

  • Deltakere i introduksjonsprogram skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging.
  • Endring i husleieloven: Tidsbestemt leiekontrakt med minstetid på ett år for utleie av fritidsbolig.

Endringer fra 1. juli 2023 - 1. juli 2024:

  • Språktilbudet i introduksjonsprogrammet kan bare være engelsk i tillegg til norsk.
  • Kommunene kan gi færre foreldreveiledningstimer og foreldreveiledningssamtaler.
Lenkeblokk Icon Se mer detaljert informasjon på imdi.no