Kommunene har ekstra behov for bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina, og har gode erfaringer med å tilby pensjonert personell tilsetting på særskilt pensjonistlønnssats. Den særskilte pensjonistlønnssatsen kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning.

Vi opplever fremdeles at mange kommuner anser tiltaket som avgjørende for å ivareta ekstraordinært personellbehov. Selv om kommunene nå har hatt tid til å tilpasse seg det økte personellbehovet som følge av arbeid med fordrevne fra Ukraina, er antallet ankomster økende, det er fremdeles generelt en høy etterspørsel etter arbeidskraft, og lokalt i mange kommuner er tilgang på nødvendig arbeidskraft og kompetanse begrenset. Den arbeidskrafts- og kompetansereserven som pensjonistene utgjør, vil vanskelig kunne mobiliseres uten dette tiltaket.

Tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats kom i stand på bakgrunn av dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2022. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fastsatte i 2022 en forskriftsendring slik at pensjonistavlønning etter en særskilt sats ikke avkorter AFP fram til 30. juni 2023, og partene i KS-tariffområde avtalte en særskilt pensjonistlønnssats på 300,- pr. faktisk arbeidet time.

Unntaket ble etter anmodning fra KS videreført fram til 31. desember 2023.
KS har nå anmodet departementet om at unntaket videreføres fram til 30. juni 2024.

Les brevet fra KS (pdf)