Kommunene har ekstra behov for bemanning som følge av ankomstene fra Ukraina, og har gode erfaringer med å tilby pensjonert personell tilsetting på særskilt pensjonistlønnssats. Den særskilte pensjonistlønnssatsen kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning.

Tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats kom i stand på bakgrunn av dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i 2022. AID fastsatte i 2022 en forskriftsendring slik at pensjonistavlønning etter en særskilt sats ikke avkorter AFP. Dette unntaket gjelder fram til 30. juni 2024. Partene i KS-tariffområde avtalte en særskilt pensjonistlønnssats på 300,- pr. faktisk arbeidet time.

Vi har nå gjennomført en undersøkelse blant kommunene og fylkeskommunene om tiltaket. Undersøkelsen ble sendt til 185 kommuner og fylkeskommuner. Svarprosent av undersøkelsen var 22,7. Av de som svarte på undersøkelsen oppga 45,2 prosent at tiltaket var benyttet. Av de som benyttet tiltaket oppga 57,9 prosent at de vurderte tiltaket som ganske viktig eller svært viktig for å ivareta personellbehovet. De 19 kommunene i undersøkelsen som opplyste å benytte tiltaket, hadde samlet om lag 140 pensjonister tilsatt.

Vi vurderer at undersøkelsen viser at tiltaket med særskilt pensjonistlønnssats fremdeles har stor betydning for at enkelte av kommunene og fylkeskommunene får ivaretatt sitt personellbehov,