Til hovedinnhold

Omsorg og mestring

Omsorgstjenester skal gi personer som er syke eller funksjonshemmede den støtten de trenger i hverdagen. Kommunene jobber for et forsvarlig og godt tjenestetilbud til alle innbyggere som har behov for omsorgstjenester, uavhengig av alder og diagnose.

Artikler

EldreFoto: Shutterstock

Eldre

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Foto: Hyper

Frokostmøte – trenger vi en tillitsreform?

KS diskuterer i hvilken grad retningslinjer og veiledere bidrar til bedre helse- og omsorgstjenester, se opptak av frokostmøtet her.

Aldersvennlige lokalsamfunnFoto: Fredrik Naumann/Felix Features

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Samarbeid om etisk kompetansehevingFoto: KS

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Foto: Illustrasjon: Bly

Veivalg for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Over hele landet opplever kommunene mangel på folk til tjenestene sine. Det fører til en ond sirkel og økt belastning på de som er igjen. Hva kan vi gjøre for å påvirke balansen slik at vi fortsatt kan yte gode tjenester?

Foto: Liv Overaae

Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet

Selvstendighet og aktivitet er viktig for trivsel og livskvalitet. Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester mot forebyggende arbeid, mestring og rehabilitering.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenestenFoto: Shutterstock

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløpFoto: Anne Elisabeth Næss

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Mer om omsorg og mestring

Foto: Bly

Hva kan helsevesenet gjøre mindre av?

Behovet for helse- og omsorgstjenester øker, samtidig som det blir færre helseansatte. Vi blir nødt til å prioritere for å sikre at vi setter inn ressursene der det trengs mest. Hvilke oppgaver i helsevesenet gjør vi i dag som vi kan gjøre mindre av?

Foto: Bly

Bærekraftige helse- og velferdstjenester - fra kunnskap til tiltak

Forskere ved Institutt for helse og samfunn ved UiO har sett på veksten i utgifter til pleie- og omsorgstjenester i årene 2017 til 2021. Funnene blir presentert i et seminar 7. mars klokka 09.00-15.30 - du kan følge det hele fysisk eller på stream.

Foto: Bly

Gode helsetjenester med færre ressurser – hva slags helse- og omsorgsløsninger trengs?

I årene fremover må vi greie oss med færre helseansatte per pasient. Det betyr at vi ikke kan levere kommunale tjenester på samme måte som i dag. Hvilke veivalg og endringer må til, og hva slags helse- og omsorgstjeneste er det realistisk å innfri?

Foto: Aina Tjosås

Hva slags boligløsninger trengs?

Flere vil bo hjemme lengre, men hva slags boligløsninger krever det – og hvem tar ansvar for å utvikle dem? Se debatten i opptak her.

Foto: Shutterstock

PRESSEMELDINGER

– Riktige prioriteringer i kompetansepolitikken

– Det er positivt at regjeringen i sin melding om kompetansebehovet framover prioriterer kompetanse som er nødvendig for å ha gode velferdstjenester i hele landet og for å gjennomføre det grønne skiftet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Mostphotos

Rapport: Kostnader til ressurskrevende tjenester

En arbeidsgruppe som består av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet og KS har sett på mulige hindringer i regelverket for at kommunene kan redusere kostnadene til ressurskrevende tjenester.

Les flere artikler

KONTAKT