Omsorg og mestring

Omsorgstjenester skal gi personer som er syke eller funksjonshemmede den støtten de trenger i hverdagen. Kommunene jobber for et forsvarlig og godt tjenestetilbud til alle innbyggere som har behov for omsorgstjenester, uavhengig av alder og diagnose.

Eldreomsorg

Eldreomsorg

Kommunesektoren skal levere gode omsorgstjenester til alle våre innbyggere. KS er særlig opptatt av tiltak for at eldre kan bo hjemme lengre. Derfor jobber vi for mer forskning på innovative helse- og omsorgstjenester og utvikling av velferdsteknologi.

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn

Aldersvennlige lokalsamfunn handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene knyttet til en aldrende befolkning. Flere sektorer må involveres og medvirkning må være i fokus for at eldre skal kunne delta i samfunnet.

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving

Formålet med etikkarbeid er å styrke brukernes opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Satsingen skal bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen og etablerer et systematisk etikkarbeid.

Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet

Hverdagsrehabilitering - for økt livskvalitet

Selvstendighet og aktivitet er viktig for trivsel og livskvalitet. Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester mot forebyggende arbeid, mestring og rehabilitering.

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

God kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Hvordan jobbe med kvalitetsarbeid i helse- og omsorgstjenesten? På disse sidene har vi samlet gode eksempler fra Stavanger, Trondheim, Grimstad og Vestvågøy. Hent inspirasjon og få tips om metoder og verktøy dere kan bruke i arbeidet. Foto: Shutterstock

Gode pasientforløp

Gode pasientforløp

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp videreføres i perioden 2020-2022, slik at alle landets kommuner skal få tilbud om å delta. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Mer om omsorg og mestring

Nominer årets pårørendekommune

Nominer årets pårørendekommune

Er kommunen din god på pårørendearbeid? Så god at den kan bli årets pårørendekommune?

Om utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Om utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

I forbindelse med behandling av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse) ber KS stortingets helse- og omsorgskomite om å ta inn et anmodningsvedtak i sin innstilling.

Kurs i smittevern og hygiene

Kurs i smittevern og hygiene

Flere nettkurs i smittevern og hygiene er tilgjengelig gjennom KS Læring. Kursene er utarbeidet for bruk i helsetjenesten, men anbefales for alle som i disse tider vil lære mer om hvordan ivareta smittevern og hygiene. Kursene er gratis.

Prioriteringsveilederen vil ha liten nytte

Prioriteringsveilederen vil ha liten nytte

KS har gitt høringssvar til prioriteringsveilederen for sykehjem og hjemmetjenester. KS mener veilederen vil ha begrenset nytte og liten betydning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. KS ber om en vurdering av behovet for en midlertidig lov.

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmetjenester

Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmetjenester

Helsedirektoratet sendte 8. april et dokument på høring med prioriteringsråd og veiledning under covid-19 pandemien, rettet mot sykehjem og hjemmebaserte tjenester i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19. Her er informasjon om hvordan kommunehelsetjenesten omfattes av forskriften.

Les flere artikler

KONTAKT