KS har som prinsipalt syn at de fem konvensjonene som er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven, med forrang foran annen lovgivning, står i en særstilling og at andre konvensjoner ikke bør innlemmes i menneskerettsloven.

KS mener også at det bør være Stortinget som lovgiver som uttaler seg om rekkevidden av CRPD i forbindelse med gjennomføring av konvensjonen og at kommunene ikke må vente på at avklaringen skal skje gjennom domstolene. Av dette følger at KS mener at også CRPD-konvensjonen bør gjennomføres i norsk rett gjennom transformasjon. Det innebærer at folkerettslige forpliktelser skrives om til norsk lovspråk. Dette i motsetning til inkorporering hvor folkerettslige forpliktelser gjøres om til norsk lov i sin originale, autentiske form.

Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele høringssvaret fra KS