Til hovedinnhold

Lokalt handlingsrom

Nasjonal rammestyring og frihet til lokal tilpasning er viktige prinsipper for forholdet mellom stat og kommunesektor.

Artikler

Foto: Michael Coghlan, Flickr

Med lov skal landet bygges?

Lov og forskrift brukes som en måte å realisere politiske mål. En ny FoU skal vurdere hvor effektivt lovgivning egentlig er.

Foto: KS

Fire forslag til redusert øremerking

Omfanget av øremerkede tilskudd er tilnærmet uforandret, både i antall tilskudd og samlet beløp. En ny FoU-rapport kommer med konkrete forslag til opprydding.

Likestilling og diskrimineringFoto: Mostphotos

Likestilling og diskriminering

Alle kommunenes innbyggere skal sikres like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og nedsatte funksjonsevne.

Internkontroll i kommuneneFoto: Tierra Mallorca/Unsplash

Internkontroll i kommunene

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for mange tjenester som har stor betydning for folks liv og hverdag. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit hos samfunnet og innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse.

Foto: KS

Krav til bruk av lov og forskrift

Når er lov og forskrift egnet – og når gir andre virkemidler bedre resultater? Det spørsmålet plikter statsforvaltningen å stille seg.

Foto: Shutterstock

Tilsyn nyttig, veiledning nyttigere

Ny rapport viser mange positive trender for utviklingen av statlig tilsyn med kommunene. Dette samsvarer godt med KS' posisjoner og innspill vi har gitt over lengre tid.

Foto: KS

Statlig detaljstyring kan svekke lokaldemokratiet

Prinsippet om statlig rammestyring av kommunene for å sikre dem nødvendig handlefrihet, brytes jevnlig, viser en ny rapport. Detaljstyring gir kommunene mindre fleksibilitet og hindrer dem i å gjøre gode prioriteringer basert på lokale behov.

Mer om stat - kommune

Foto: KS

Ha tillit til folkestyret!

Nærmere 10.000 nye folkevalgte er valgt og skal styre landets kommuner og fylkeskommuner de neste fire årene. – Nå blir det viktig at Storting og regjering gir rom for lokalt selvstyre, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Shutterstock

Høyesterett med viktig avklaring av kommuners søksmålsadgang

Høyesterett har enstemmig gitt Bardu og Beiarn kommuner medhold i at de kan anlegge sak mot staten ved Landbruks- og matdepartementet og Statskog SF om fjelloven kommer til anvendelse i Nordland og Troms.

Foto: Lillian Tveit, Mostphotos

HØRING

Svar på høyring om endringar i inndelingslova

KS legg til grunn at departementet allereie har naudsynt heimelsgrunnlag i eksisterande lovverk til å gjennomføra ei innbyggjarhøyring på eigen hand, og støttar difor ikkje lovendringa.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

– Positivt at utvalg anbefaler at alle kommuner skal ha samme ansvar

– KS støtter generalistkommuneutvalgets anbefaling om å videreføre generalistkommuneprinsippet, og dermed ikke anbefaler oppgavedifferensiering mellom kommuner, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Foto: Tierra Mallorca/Unsplash

Møteplass for deg som jobber med internkontroll

Lurer du på hvordan de jobber med internkontroll i andre kommuner? Har du fått ansvar for å koordinere arbeidet med internkontroll i din kommune eller i en virksomhet?

Foto: Mostphotos

Lær mer om internkontroll digitalt

På KS Læring er det tilgjengelig E-læring og digital opplæring i internkontroll for ledergrupper og ledere.

Les flere artikler

KONTAKT