I rapporten «Ståa i norske kommuner» (2022) slår Menon fast at kommunesektoren i snitt klarer å oppfylle 80% av de lovkrav som Storting og regjering har vedtatt. Det finnes en åpenbar risiko for at effekten av lov og forskrift som virkemiddel til å styre kommunene ikke er så effektivt som lovgiver forutsetter. Likevel er det vanlig at nasjonale politikere – eller interessegrupper – fremmer forslag om for eksempel individuelle rettigheter eller bemanningsnormer som en måte å innfri politiske målsetninger.     

Men hva er alternativet? 

FoU om lovgivning som virkemiddel 

KS har satt i gang et FoU-arbeid som skal vurdere lovgivning som virkemiddel for å oppnå politiske mål. Lund & co har fått oppdraget. De skal gjøre en bred kartlegging av lovgivning, både hvilke argumenter som brukes når man foreslår lov og forskrift, i hvilken grad alternative styringsvirkemidler blir vurdert, og hva teori og empiri sier om hvilken effekt lover har målt opp den man ønsker å oppnå. De mer generelle funnene blir også sett opp mot prinsippene for statlige rammestyring av kommunesektoren.  

Hvorfor er temaet relevant? 

Grunnloven beskytter i svært liten grad kommuner mot at Stortinget gir detaljerte lover for å styre kommunene. Både kompetansekrav og bemanningsnormer i lovgivning for å detaljstyre den kommunale oppgaveutførelsen, for eksempel innenfor opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven.  

Selv når Stortinget ikke formulerer detaljerte føringer så tolker ofte forvaltningen lover i en retning som begrenser det kommunale handlingsrommet, viser andre FoU-er (se for eksempel NIBR-rapporten «Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis» fra 2019). 

Omfanget av lovpålagte oppgaver er stort. Samtidig hadde nesten halvparten av kommunene hadde negative netto driftsresultat i 2023. Alt tyder på at det bli verre i 2024. Det er tydelige tegn til økt press på kommunale tjenester, og mange kommuner rapporterer allerede om budsjettoverskridelser i år. Å få bedre kjennskap til hvordan lovgivning fungerer som et virkemiddel – og når det finnes andre, bedre alternativer – for å oppnå politiske målsetninger vil være viktig for å sikre at kommunesektoren har de rammebetingelser som trengs for å levere gode tjenester også fremover.   

Lund & co skal levere den endelige rapporten i løpet av høsten 2024. Vil du vite mer, ta kontakt med fagansvarlig Øyvind Renslo (se kontaktinformasjon under artikkelen).