Høringsinstansene inviteres også til å gi innspill om hvilke konsekvenser den foreslåtte reguleringen vil kunne ha. Finansieringen av lærertetthetsnorm fastsettes i revidert nasjonalbudsjett i midten av mai og er ikke en del av høringen. 

Høringsfristen er 22. mai.

KS har på bakgrunn av høringsnotatet vedtatt høringsuttalelse med disse hovedprinsippene.

Ambisjonen om å styrke kvaliteten i grunnopplæringen og arbeidet med tidlig innsats er viktig, men statlig bindene bemanningsnormer svekker det lokale handlingsrommet og begrenser mulighetene for innovasjon og effektivisering. Læretetthetsnormen bidrar ikke til økte ressurser til skoler som trenger dette mest.   

  1. Høringsforslaget inneholder ingen utredning om hva konsekvensene av forslaget er, hverken for skoler eller kommuner og bryter med retningslinjene for utredninger som berører kommunesektoren.
  2. Det er uheldig at finansieringen ikke foreligger ved utsendelse av høringen. Finansieringen må ta utgangspunkt i eksisterende prioriteringer fra skoleeier i tråd med øvrige bestemmelser i opplæringsloven og dekke behovet for ansettelse av nye lærere på skoler og trinn hvor normen ikke oppfylles
  3. I tillegg til videreføring av muligheten for å tilsette lærere uten godkjent utdanning i de tilfeller man ikke får kvalifiserte søkere, bør skoleeier ha mulighet for å benytte seg av unntaksordningen og fravike lærertetthetsnormen dersom det ikke er mulig å ansette lærere som oppfyller krav for tilsetting. Unntak fra normen bør i likhet med unntak fra kompetansekravet for ansettelse gjelde ut skoleåret.
  4. Unntaksordningene bør gjelde minst til og med skoleåret 2021/2022. Unntaksreglene bør kunne utvides til å gjelde frem til 2025, om det viser seg at skoleeier ikke klarer å ansette lærere som oppfyller kompetansekravene for ansettelse og undervisning.
  5. Forskriften bør inneholde bestemmelsene både for skoleåret 2018/19 og 2019/20.
  6. Bestemmelsen om lærertetthetsnorm bør plasseres i nytt kapittel 14 A i forskrift til opplæringsloven.
  7. Departementet bør vurdere å endre beregningen av lærertetthet (Gruppestørrelse 2) uten økte rapporteringskrav.    Les hele høringssvaret