Ulike regjeringer har hatt samme mål: Kommunene løser sine viktige velferdsoppgaver best hvis de har lokal handlefrihet og rammefinansiering. Gjennom lokaldemokratiet kan kommuner skreddersy løsninger for sitt lokalsamfunn. Både denne og den forrige regjeringen mener at øremerking av tilskudd bare skal brukes unntaksvis. Likevel har bruken av øremerking økt. I 2017 leverte et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen Solberg en rapport om hvordan omfanget av øremerkede tilskudd kan reduseres. Anbefalingen den gang var å innlemme tilskudd i kommunerammen eller slå sammen enkelttilskudd til bredere ordninger. Utvalget mente at det var mulig å redusere antallet øremerkede tilskudd fra ca 240 til 60.

På oppdrag fra KS har Menon Economics  gjennomgått øremerkede tilskudd for å se om et ekspertutvalgets forslag til tiltak har blitt fulgt opp, dels å komme med anbefalinger til hvordan tilskuddsordninger kan innrettes i fremtiden.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Tilskudd på etterskudd" her (pdf)

Menons gjennomgang viser at omfanget av øremerkede tilskudd er tilnærmet uforandret, både i antall tilskudd og samlet beløp. Selv om det har blitt avviklet et betydelig antall tilskudd og ordninger så har det samtidig blitt innført enda flere, i perioden 2016-2022. Omfanget at øremerkede ordninger tilsvarer ca 6% at sektorens samlede inntekter.

Det kan høres positivt ut med «øremerkede midler» - en forsikring om at det kommer penger fra Stortinget til en god satsing. Men det begrenser handlingsrommet i kommunene og svekker lokaldemokratiet. 

Forslag til forenklinger

Menon peker på noen områder som kan forenkle dagens ordninger (se illustrasjon).

imagel9qr.png

Blant annet foreslår man tiltak som kan bidra til en mer kritisk vurdering av eventuelle fremtidige tilskuddsrdninger, og tiltak som kan forenkle prosedyrer (f.eks. å samle informasjon om alle ordninger på ett sted, og øke grensen for rapportering for kommunal sektor). Det foreslås også at KS bør involveres i en generell gjennomgang av dagens ordninger, og at fremtidige tilskuddsordninger bør være tema i konsultasjon-sordningen.

Rapporten gir fire konkrete anbefalinger:

  1. Mandatet for konsultasjon mellom stat og kommunesektor bør utvides
  2. Øremerkede tilskudd med en ramme på mindre enn 10 millioner bør avvikles
  3. Øk rapporteringsgrensen for kommunal sektor til 200 000 kroner
  4. Samle en oversikt over de øremerkede tilskuddsordningene på ett sted

KS oppfordrer regjeringen til å redusere øremerkingen

Rapporten støtter opp om KS vedtatte politikk om rammefinansiering som grunnprinsipp. Konklusjonene får støtte også av det sentrale kommunedirektørutvalget (KDU). KS brukte rapportens funn under høringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Rapporten vil bli oversendt finans- og kommunal- og distriktdepartementene med oppfordring om å følge anbefalingene.

Se alle rapporter fra KS i FoU-databasen