KS innga til skriftlig innlegg til Høyesterett til støtte for kommunene, og er svært fornøyd med utfallet av saken.

Beiarn og Bardu kommuner gikk i 2021 til søksmål mot staten og Statskog SF for å få avklart om fjellova, som regulerer statsallmenninger i Sør-Norge, også kommer til anvendelse på statens grunn i Nordland og Troms. Dersom loven kommer til anvendelse, gir det blant annet kommunene rett til å opprette fjellstyrer og det gir visse rettigheter til lokalbefolkningen. Spørsmålet for Høyesterett var om kommunene hadde rettslig interesse i saken og dermed kan få prøvd dette spørsmålet for domstolene. 

Høyesterett har med avgjørelsen avklart at kommuner kan ha søksmålskompetanse mot staten selv om tvisten ikke gjelder de type saker som i dag er angitt i tvisteloven § 1-4a. Regelen i tvisteloven § 1-4 a, som trådte i kraft i 2018, gir kommuner adgang til å anlegge søksmål mot staten knyttet til visse type statlige avgjørelser, blant annet ved statlig klagebehandling, tilsyn og lovlighetskontroll. Høyesterett uttaler i dommen at nevnte bestemmelse «regulerer» bestemte tvister mellom stat og kommunen, og kom inn i loven fordi Stortinget ønsket å styrke det kommunale selvstyret. Høyesterett fastslår at regelen derfor i utgangspunktet er uten betydning for hvorvidt kommunene i denne saken kunne anlegge søksmål mot staten for å få avklart om fjelloven gjelder.

Høyesteretts avgjørelse innebærer at kommuner kan ha søksmålskompetanse mot staten etter de alminnelige reglene i tvisteloven § 1-3, hvor stat og kommuner har ulik oppfatninger om rettslige spørsmål m.v., så lenge lovens generelle vilkår er oppfylt. Dette er en viktig prinsippiell avklaring. Både stat og kommune er bundet av loven. Det er derfor en viktig rettssikkerhetsgaranti også for kommunene å kunne bruke domstolene når stat og kommune er uenige om forståelsen av loven, og ikke lykkes med å finne løsninger på andre måter.  

Høyesterett slår videre fast at kommuner kan anlegge søksmål for å ivareta bestemte interesser på vegne av innbyggerne i kommunen. Høyesterett viser i denne sammenhengen også til at kommunens inngripen har sammenheng med prinsippet om lokal forvaltning. Dette samsvarer med kommunelovens angivelse av hva en kommunen er og angivelse av kommunens oppgaver.

KS er glad for at Høyesterett ikke fulgte statens anførsler om at kommunene først skulle kreve lovlighetskontroll. Det var på dette punktet også vanskelig å følge statens anførsler, og KS er fornøyd med at Høyesterett her heller ikke har fulgt statens argumentasjon.   

Prosessen videre er nå at saken går tilbake til tingretten som skal avgjøre det materielle spørsmålet om fjelloven gjelder.

Lenkeblokk Icon Les hele Høyesteretts avgjørelse i saken.