Utfordringene står i kø for de folkevalgte som er valgt inn i kommunestyrer og fylkesting. Trange økonomiske rammer, en aldrende befolkning, utfordringer med bemanning og kompetanse – og mest sannsynlig hendelser som vi ikke kan forutse, men som vil sette press på sektorens evne til å levere.

- Det vil kreve kløkt og godt politisk håndverk å finne gode lokale løsninger. Og ikke minst er det helt avgjørende med tillit fra nasjonale myndigheter, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Statlige styringskrav reduserer handlingsrommet

Selv om de aller fleste politiske partier er tilhengere av det kommunale selvstyre, så vedtas det stadig nye lover som regulerer hvordan kommunesektoren skal utføre en oppgave. Bemanningsnormer og øremerking er eksempler på hvordan nasjonal politikk legger tydeligere begrensninger på muligheten til å tilpasse løsninger til lokale behov. En utredning som ble gjort på oppdrag fra KS i 2019 av OsloMet og Universitetet i Oslo viser at til tross for at politikerne ønsker rammestyring i teorien, så foreslår og vedtar de politikk som peker i retning av detaljstyring.

Likevel er det en enda større utfordring at forvaltningspraksisen i de fleste departement og direktorat er preget av en forståelse av kommuner og fylkeskommuner som en del av det statlige forvaltningsapparatet. 

- Vi opplever dessverre altfor ofte at prinsippet om rammestyring ikke er forstått blant de vi møter i statsforvaltningen. For eksempel fortolkes ofte stortingsvedtak på en slik måte at de binder kommuner og fylkeskommuner utover det som var Stortingets intensjon. Vi må få til en bedre dialog om hvor grensene for forvaltningens detaljstyring skal gå, sier Helgesen.

Slik vil KS at staten skal styre

Direktorat for økonomistyring (DFØ) har sett på om departementenes praksis følger prinsippene om rammestyring. Direktoratet har særlig vurdert statlig styringspraksis for barnehage, barnevern, skole og helse og omsorg.

Etter avtale med direktoratet gjorde KS en egen vurdering av dette, og sendte DFØ et brev med en rekke innspill. 

Lenkeblokk Icon Les hele brevet fra KS til DFØ her: Områdegjennomgang fire områder

KS mener at staten bør:

  1. I langt større grad gjennomføre utredninger før nasjonale krav bli innført, og i større grad vurdere alternative tiltak for å støtte kommunene.
  2. Bygge kompetanse om hva rammestyring betyr i praksis hos de ansatte i departementer, direktorater og hos statsforvalter. Slik kan vi sikre at praksisen endres til å være mer i tråd med rammestyringsprinsippet.
  3. Fremheve kommunenes selvstendige rolle i veiledere og retningslinjer. Det må presiseres at veiledere og retningslinjer er anbefalinger, og verken er rettslig bindende eller normerende for kommunesektoren. Staten må vurdere om antall veiledere og retningslinjer kan reduseres.
  4. Sette tydeligere krav til direktoratene om å etterleve kommunelovens regler, blant annet ved å følge veilederen for statlig styring av kommunesektoren. Slike krav til direktoratene må komme tydelig frem i tildelingsbrev. Direktoratene må i større grad bruke internkontroll for å følge med på egen praksis.
  5. Oppdatere utredningsinstruksen slik at kravet om å utrede konsekvenser for kommunesektoren kommer tydeligere frem.