– Det er et viktig prinsipp at alle kommuner har ansvar for å løse de samme oppgavene, sier Helgesen.

KS mener generalistkommuneutvalget har laget et godt kunnskapsgrunnlag for å diskutere og bestemme i alle kommuner hvordan vi best mulig kan innrette seg for å møte de store utfordringene vi står overfor – med flere pleietrengende eldre, færre i yrkesaktiv alder, trangere økonomi og klimaendringer.

–  Lokalt selvstyre er avgjørende for at kommunene har politisk handlingsrom til å løse sine oppgaver tilpasset lokale prioriteringer og behov. Derfor er det positivt at utvalget mener statlig detaljstyring bør reduseres, og at staten bør ta en mer aktiv rolle som tilrettelegger der det er behov for at kommunene kan ivareta sine oppgaver, sier Helgesen.

Utvalget anbefaler en mer aktiv politikk for interkommunalt samarbeid og flertallet vil også ha en mer aktiv politikk for større kommuner.

– Kommuner må gjennom lokale demokratiske prosesser selv ta stilling til samarbeid og sammenslåing. KS er i utgangspunktet positive til rammebetingelser som gir kommunene muligheter til å velge, sier Helgesen. 

KS vil nå gå nøye gjennom utvalgets rapport og ta stilling til forslagene i et høringssvar.

Lenkeblokk Icon Generalistkommuneutvalgets rapport