Retningslinjene er anbefalt av Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg (KU) og er gjort gjeldende fra og med 01.03.2016. Retningslinjene søkes revidert etter at regionreformen er gjennomført, høsten 2020. 

Det er gjort en revisjon av retningslinjene etter at denne har vært oppe som sak i fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg (KU), sak 69.17. Revisjonen er gjort etter at det er meldt fra om behov for å klargjøre definisjonen på hjemfylke for lærling/lærekandidat (side 2). 

Retningslinjene omfatter følgende forhold:

A-Retningslinjer for:

  • Godkjenning av lærekontrakter og opplæringskontrakter på tvers av fylkesgrenser
  • Refusjonsordning ved lærekontrakter og opplæringskontrakter inngått i annen fylkeskommune enn hjemfylket
  • Refusjonsordning ved gjennomføring av fag-/ svenneprøve eller kompetanseprøve i annen fylkeskommune enn hjemfylket

B-Retningslinjer for:

  • Oppmelding til prøve for praksiskandidater i annen fylkeskommune enn hjemfylket
  • Gjennomføring av prøve for praksiskandidater i annen fylkeskommune enn hjemfylket

C-Retningslinjer for:

  • Godtgjørelse til prøvenemnder på tvers av fylkeskommuner
  • Lån av prøvenemnd fra andre fylkeskommuner

D-Retningslinjer for prøveavleggelse på Svalbard

Retningslinjene: 

Retningslinjer for samarbeid mellom fylkeskommunene om fag- og yrkesopplæring (revidert 05.10.2017)