Det er en rekke faktorer en skal ha oppmerksomhet på, og at en er trygg i rollene sine som leder, tillitsvalgt, verneombud, ansatt er med på å skape gode arbeidsplasser. I arbeidsmiljøarbeidet er helse, miljø og sikkerhet og risikovurdering en naturlig del. Medarbeidere opplever dessverre fra tid til annen å bli utsatt for negativ oppmerksomhet som mobbing, trakassering, og også trusler og vold. Under her kan lese mer om disse arbeidsmiljøfaktorene:

Ulike roller
Både ledere, tillitsvalgte og ansatte er ansvarlig for å bidra til å skape en kultur preget av åpenhet og tillit. Gjensidig tillit og god rolleforståelse er avgjørende for et godt samarbeidsklima.

Ledelse og nærvær 
Ledelse er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. Ledelse handler om å se helhet, gi retning og mening og samtidig også gi individuell oppmerksomhet.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
HMS er systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Risikovurdering
Kravene i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften innebærer at vi skal risikovurdere det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Hvordan gjør vi det?

Etisk refleksjon for bedre arbeidsmiljø 
Etisk refleksjon i utførelsen av arbeidet fører til bedre tjenester og fornøyde ansatte, og bidrar til kompetansetrygghet og økt jobbnærvær.

Stress på arbeidsplassen
Stress handler om hvordan vi reagerer på det som skjer rundt oss. Stress på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis negativt.

Konflikter på arbeidsplassen 
Konflikter på arbeidsplassen må tas tak i, men det kan ha både positive og negative sider, og er ikke nødvendigvis et onde.

Mobbing og trakassering
Mobbing og trakassering er når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det er ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg.

Trusler og vold 
Noen arbeidstakere utsettes for vold eller trusler i forbindelse med arbeidet. I kommunal sektor rapporteres det flest tilfeller innenfor helse- og sosial og undervisning.

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene