Arbeidsgiver har ansvar for øverste ansvar for arbeidsmiljø Arbeidstaker har medvirkningsplikt Verneombud er alle ansattes representant i HMS-spørsmål. Skal følge opp Arbeidsmiljøloven Tillitsvalgte skal ivareta sine medlemmer. Rettigheter og plikter ihht. både Abeidsmiljøloven og Hovedavtalen.

 

Gjensidig tillit og god rolleforståelse er avgjørende for et god samarbeidsklima.

 Arbeidsgivers ansvar og oppgaver i IA-arbeidet:

 • Sørge for helhet, langsiktighet og systematikk i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.
 • Utarbeide rutiner for å følge opp sykemeldte.
 • Ta initiativ til samtale og lage oppfølgingsplan sammen med den enkelte sykemeldte.
 • Sørge for tilrettelegging ved behov.
 • Legge til rette for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.
 • Bidra til at virksomheten får benyttet eldre arbeidstakeres erfaringer og kompetanse.
 • Ha oversikt over fraværsstatistikk og ansatte med tilrettelagte arbeidsoppgaver.
 • Ha et sterkt engasjement i IA-arbeidet.

Ulike roller

Illustrasjon: KS 

Ansattes ansvar og oppgaver i IA-arbeidet:

 • Bidra positivt til dialog med nærmeste leder om egen funksjonsevne og nødvendige tiltak for å være i, eller komme tilbake til arbeidet.
 • Ved fravær, straks melde fra til nærmeste leder om forventet fraværslengde.
 • Levere egenmelding eller sykemelding.
 • Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen.
 • Opplyse om egen funksjonsevne og mulighet for å være i hel- eller deltidsarbeid.
 • Delta i utarbeidelsen av egen oppfølgingsplan, og bidra aktivt i tilrettelegging av arbeidet. og avklaring av funksjonsevne.

Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver:

 • Følge opp IA-arbeidet på arbeidsplassen.
 • Være pådriver i IA-arbeidet.
 • Bidra i arbeidet med å utforme mål og tiltak.
 • Bidra til å skape en positiv holdning til IA-arbeidet blant de ansatte.
 • Bidra til å fremme en grunnleggende positiv holdning til inkludering.
 • Støtte ansatte med spesielle behov.
 • Bidra aktivt med sin kompetanse.
 • Utvikle sin kompetanse på IA-området.

Verneombudet skal:

 • Påse at arbeidet er organisert på en måte som ivaretar arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet.
 • Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
 • Følge opp det arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen.
 • Medvirke til gjennomføring av arbeidsmiljølovens målsettinger.

Ledere, tillitsvalgte og verneombud bør avklare sine roller og forventninger til hverandre:

 • Hvilket mandat har de ulike partene i samarbeidet? Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen definerer rollene.
 • Hvordan kan arbeidsgiver, tillitsvalgte og verneombud ut fra sine ulike roller og oppgaver bidra til gode prosesser, samskaping og et godt samarbeid om arbeidsmiljø på arbeidsplassen?
 • Hvilke arenaer har virksomheten der det er naturlig å ta opp spørsmål knyttet til IA-arbeidet?
 • Hvordan skaper vi gode samarbeidsarenaer basert på respekt og god forståelse for hverandres roller og kultur for gode prosesser og tillit mellom partene?
 • HMS-/IA-arbeidet forutsetter langsiktighet, og ledere, tillitsvalgte og verneombud må ha den kompetanse som er nødvendig for å utføre dette arbeidet. Hvordan sikre felles kunnskap og forståelse?
Lenkeblokk Icon Les mer om arbeidsgivers plikter Lenkeblokk Icon Les mer om verneombudets roller Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene