Det er i hovedsak pasienter, elever, klienter og brukere av tjenester som utøver vold eller trusler. Fem til seks prosent sier de har vært utsatt for vold minst en gang pr. måned, og dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at de blir utsatt for vold og trusler.

Vold og trusler i arbeidslivet er hendelser hvor arbeidstakere blir angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære.

Vold
Vold er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på inventar og utstyr.

Trussel
Trussel er et verbalt angrep eller handling som tar sikte på å skade eller skremme en person.

Holdninger
Mange arbeidstakere i utsatte bransjer unnlater å rapportere vold og trusler fordi det ansees å være en del av arbeidet. Vold og trusler skal tas på alvor uavhengig av arbeidets art både fra arbeidsgiver og arbeidstakerne selv. Strategier og systematisk arbeid for å forebygge og håndtere vold og trusler skal ha stort fokus i utsatte virksomheter. Lederen har ansvar for å jobbe aktivt for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler slik at arbeidsmiljøet oppleves trygt og forutsigbart.

Forebygge
Arbeidsplassen skal vurdere risiko og forebygge vold og trusler gjennom et bevisst HMS-arbeid, et proaktivt avvikssystem og gode rutiner for håndtering på arbeidsplassen. Arbeidets organisering, arbeidsoppgaver og arbeidsoperasjoner skal være gjenstand for risikovurdering. Opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold, samt praktiske øvelser står sentralt i det forebyggende arbeidet.

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre (aml. § 4-3). Forskrift om utførelse av arbeid kap 23A angir arbeidsgivers ansvar for å forebygge trusler og vold på arbeidsplassen. Forskriften stiller blant annet krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsette for vold eller trusler, og presiserer momenter det særlig skal tas hensyn til i risikovurderingen. Arbeidstakerne skal ha nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte som blir utsatt for vold og trusler får nødvendig oppfølging i etterkant av hendelser. 

Oppfølging
Oppfølging av enkeltindivider og arbeidsmiljøet som har blitt utsatt for vold eller trusler er et lederansvar. Tillitsvalgte og verneombud involveres i arbeidet generelt og spesielt når det gjelder arbeidsmiljøet som helhet.

Refleksjonsspørsmål:
Hvilke holdninger finnes på din arbeidsplass med hensyn til vold og trusler? Hvor går grensene for hva som er akseptabelt?

Hvilke faktorer på din arbeidsplass kan øke eller minske risikoen for vold og trusler?
Under kan du finne det nettbaserte studiemateriellet "Trusler og vold på arbeidsplassen" i form av en veileder og en arbeidsbok. Materialet er utarbeidet i fellesskap av arbeidstakerorganisasjonene FO, Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund og arbeidsgiverorganisasjonene KS, Virke og Spekter. Det kan fritt lastes ned til bruk i virksomhetene.  

 

Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene