God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. En god leder bygger kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

God ledelse er en nøkkelfaktor for nærvær. Gode ledere ser den enkelte medarbeider og legger til rette, støtter og utfordrer. Ledere skaper tillit gjennom tydelige roller og oppnår resultater gjennom selvstendige, aktive, og kompetente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø.   


Illustrasjon: Pia Olsen

Guide til god ledelse
KS har utviklet en Guide til god ledelse. I guiden er det spørsmål og refleksjonsoppgaver ledere kan gå gjennom.

Ledere som lykkes har evne til:

  • å bygge tillit og ha godt samspill med de folkevalgte
  • å styre etter verdier, mål og rammer, ta beslutninger og vise gjennomføringskraft i tråd med politiske vedtak og føringer
  • å se helhet og sammenheng i organisasjonen for å sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser
  • å kommunisere tydelige forventninger, gi tilbakemeldinger og anerkjennelse til den som fortjener det
  • å legge til rette for læring og utvikling, gjennom å involvere og gi ansvar til medarbeidere
  • å skape oppslutning om endringer og få alle med seg i endringsprosesser
  • å involvere innbyggere og andre aktører i utvikling av tjenestene

Etisk lederskap
En leder har ansvar for at tjenesten holder høy etisk standard. Dette er nedfelt i helselovgivningen, helsepolitiske grunnlagsdokumenter og i kommunelovens formålsparagraf. Ledelse innebærer blant annet å legge til rette for medarbeidernes selvstendige arbeid. Å legge til rette for etisk refleksjon og kompetanseoppbygging i etikk er en viktig del av dette.

Det er en del spørsmål en som leder sjelden tar seg tid til å drøfte og tenke systematisk gjennom. Det kan for eksempel være; «Jeg er leder. Hvilket ansvar har jeg? Hva vil jeg med mitt lederskap?» Refleksjonshåndboka for etisk lederskap i helse- og omsorgstjenestene inspirerer til refleksjon over slike spørsmål.

Lenkeblokk Icon Les Guide til god ledelse Lenkeblokk Icon Her kan du bestille heftet Lenkeblokk Icon Kontakinformasjon til partene