Publisert: 23.06.2023

Endret: 28.06.2023

Bakgrunn

I november 2021 besluttet styret i ASSS å opprette et nettverk innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) med søkelys på selvkost. Målet med nettverket er ikke bare å øke forståelsen for selvkostprinsippet og implementeringen av regelverket i ulike kommuner, men også å fremme læring og erfaringsutveksling blant medlemmene.

Nettverket samles

Nettverket hadde sin første fysiske samling i Oslo i november 2022, og møttes igjen i Sandnes i juni 2023. Etter sommeren vil nettverket fortsette arbeidet med å utvikle indikatorer, men også innretningen på arbeidet i nettverket. Diskusjoner pågår fremdeles i nettverket angående hvilke kvalitetsindikatorer som bør publiseres og brukes som retningslinjer.

De foreløpige indikatorene med tilhørende beskrivelser finner du her

https://www.ks.no/asss-hjem/toppmeny-header/om-datagrunnlaget/asss-indikatorbeskrivelser/var-asssindikatorbeskrivelser/

Vann som renner ned i sluk, ASSS VAR

Usikker kvalitet på selvkostkalkyler      

Det er et begrenset antall personer i relevante kommuner som jobber med selvkostregelverket. Erfaringene fra noen av ASSS-kommunene viser at det vanligvis er enkeltmedarbeidere innenfor ulike fagområder som håndterer selvkostkalkyler, og at det sjelden gjennomføres analyser av effektiviteten. Derfor kan det være hensiktsmessig å samle disse personene i erfaringsnettverk for å studere organisering og praksis rundt dette arbeidet i hver kommune. Målet er å undersøke hvordan selvkost håndteres og praktiseres, samt å dra nytte av hverandres erfaringer. Dette vil gi verdifull innsikt og kunnskap til nettverket som helhet og til ASSS.

Ulik organisering i kommunene

Noen kommuner har organisert selvkostvirksomheten i egne selskaper, og det varierer også hvilke selskapsformer som benyttes mellom kommunene. Dette kan skape utfordringer når det gjelder å sammenligne og måle effektivitet mot etatsorganiseringen i kommunene. Det er heller ikke sikkert at alle indirekte kostnader blir tatt med i slike sammenligninger, selv om de ofte er små i forhold til de direkte kostnadene, spesielt innen VA-sektoren.

Omfattende og ressurskrevende sektor

Det er flere grunner til å etablere et eget tjenestenettverk for selvkost. For det første er selvkostsektoren omfattende i kommunene, med betydelig gjeld som må finansieres av tjenesteabonnentene. Videre krever selvkost ressurser i kommunenes øvrige organisasjon. Det kan stilles spørsmål ved motivasjonen til kommunens virksomheter for å drive effektivt når kostnadene i realiteten dekkes av andre. Det vil være interessant å undersøke nærmere hvordan disse tjenestene drives og fungerer ved å utvikle relevante indikatorer for sammenligning. Bransjeorganisasjoner kan også bidra til å utvikle slike indikatorer som kan brukes på tvers av kommunene.

Effektivisering med bruk av sensorer og digitalisering

Den største muligheten for effektivisering ligger nok i bruk av ny teknologi (sensorer) og digitalisering i form av nye løsninger, nye arbeidsprosesser og ny dataflyt.  Samlet sett kan bruk av sensorer og digitalisering bidra til bedre ressursstyring, redusert energiforbruk, raskere feiloppdagelse og bedre servicekvalitet i vann- og avløpssektoren, men også innenfor renovasjon der flere kommuner benytter sensorteknologi for å optimalisere henting av lokalt avfall. Ved å samle og analysere store mengder data fra forskjellige kilder, kan man ta informerte beslutninger, iverksette proaktive tiltak og drive sektoren mot en mer bærekraftig og effektiv fremtid.

ASSS VAR og eksisterende bransjenettverk

ASSS VAR er ment å være et supplement til de to bransjenettverkene Norsk Vann og Avfall Norge, som finansieres gjennom gebyrer. Det har allerede vært møter med begge disse nettverkene. Med hensyn til Norsk Vann pågår det samtaler om et tettere samarbeid som inkluderer felles prosjekter innen digitalisering og utarbeidelse av et felles “veikart” for sektoren. Dette skyldes de betydelige utfordringene kommunene står overfor i forhold til digitalisering, modernisering av rapportering og nye EU-direktiv som vil innebære store investeringer for kommunene dersom de blir iverksatt som foreslått.