Publisert: 16.09.2020

Endret: 27.04.2023

Makroøkonomiske analyser og tjenesteanalyser

Dataene og indikatorene som publiseres i ASSS kan deles i to kategorier – makroøkonomiske analyser og tjenesteanalyser.

De makroøkonomiske analysene gir et bilde av kommunens samlede økonomi, se f.eks:

Tjenesteanalysene presenteres på åtte ulike tjenesteområder, knyttet til økonomi og kvalitet i tjenestene. Hvert av områdene har et sett av indikatorer som til sammen gir et bilde av status for tjenestene, se f.eks.

    •  

Hvor hentes ASSS-dataene?

Felles for regnskapsdata og tjenestedata er at de i hovedsak hentes fra offentlige, åpne kilder. Den viktigste kilden er KOSTRA-databasen, som ligger hos Statistisk sentralbyrå, SSB. Alle landets kommuner og fylkeskommuner er pålagt å rapportere regnskap og tjenestedata inn til denne databasen.  De innrapporterte tallene blir publisert hos ssb.no, både faktiske tall og gjennomsnittstall for hver kommune.  

Noen indikatorer er hentet direkte fra de offentlige databasene. Andre er beregnet av KS ved hjelp av de offentlige tallene og de manuelt innsamlede tallene. 

Om KOSTRA (SSB)

Hvordan beregnes indikatorene?

Oversikt over hvordan indikatorene for tjenestedataene i ASSS er beregnet finner du her Indikatorbeskrivelser for ASSS