Publisert: 09.06.2022

Endret: 27.04.2023

Hvordan beregnes det vektede gjennomsnittet?

Kommunenes ulike størrelse vil påvirke snittet. De største kommunene har større tall, og gjennomsnittet vil «trekkes mot» de største kommunene.

Unntak fra regelen – i tjenesteprofilene

Unntaket er der hvor ferdig beregnede nøkkeltall benyttes. Disse vil deles på antall kommuner med data, og alle kommuner veier like mye. Indikatorene som er merket med * bak navnet er indikatorer som ikke er vektet.

Ressursbruksanalysen

Ressursbruksindikatoren beregnes ut fra et uvektet gjennomsnitt for ASSS-kommunene. Indikatoren beregnes i to omganger:

  1. Først lages en indikator for forholdet mellom faktisk ressursbruk per innbygger og korrigert beregnet utgiftsbehov per innbygger for hver kommune. Det lages et uvektet ASSS-gjennomsnitt av denne indikatoren.
  2. Ressursbruksindikatoren beregnes deretter som forholdet mellom indikatoren beskrevet i trinn 1 for en kommune og det uvektede ASSS-snittet. Med andre ord viser ressursbruksindikatoren hvordan ressursbruken er i en kommune (korrigert for utgiftsbehovet) i forhold til ressursbruken i gjennomsnittet av ASSS-kommunene.

Ressursbruken måles som avvik fra landsgjennomsnittet i kroner per innbygger. Ved beregning av ASSS-snitt vektes ressursbruken etter antall innbygger i de ulike ASSS-kommunene.

Regnskapsanalysen

I regnskapsanalysen benyttes det to typer gjennomsnittsberegninger;

  1. Gjennomsnitt av Øvrige ASSS kommuner uten Oslo er et veid gjennomsnitt hvor vi, i tillegg til Oslo, også tar ut den kommunen som analysen gjelder. Dette for å unngå at en kommune skal sammenlignes med seg selv.
  2. Gjennomsnitt for Resten av landet er et veid gjennomsnitt for alle landets kommuner foruten ASSS-kommunene.

Årsaken til at Oslo er utelatt fra gjennomsnittstallene er både fordi Oslo er så store at de vil ha veldig stor innvirkning på tallene, i tillegg til at Oslo ikke er direkte sammenlignbar fordi de også har fylkeskommunale oppgaver.