Publisert: 16.09.2020

Endret: 24.09.2022

Hva er en indikator?

Hvert tjenesteområde i ASSS, f.eks. barnehage, har et sett av indikatorer. Det er også en rekke indikatorer i de økonomiske analysene, f.eks. regnskapsanalysene.

En indikator er et nøkkeltall som gir informasjon om, eller beskriver, en side ved kommunal virksomhet. Indikatoren kan f.eks. si noe om driftsutgifter i hjemmetjenesten, antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for eller sykefravær i tjenestene.

Nøkkeltallet viser status for siste periode, f.eks året 2019. Ved å sammenstille nøkkeltall for flere tidsperioder, vises utvikling over tid, slik som i tjenesteprofilen.

Hvordan kan indikatorene brukes som styringsdata?

Grunnlaget for alle indikatorene er årsdata. Det betyr at resultat som presenteres inneværende år (f.eks. 2020) som oftest viser status for foregående år (2019). Utvikling over tid vises som tidsserier, der hvert datapunkt representerer et år. I alle tidsserier er det de tre siste årene som inngår.

Resultatene er egnet som grunnlag for sammenligning, overordnet prioritering og langsiktig planlegging – men ikke som beslutningsunderlag for «dag-til-dag» styring. Endringer i tjenesten, som skal påvirke en indikator, vil tidligst bli synlige som endring i resultat ett til to år etter at endringen ble innført. På grunn av variasjon i datagrunnlagene er noen indikatorer grove og omtrentlige mål, mens andre er helt presise.

Hva kjennetegner en god indikator?

Jan Mainz [1] er en av flere som har beskrevet hva som kjennetegner en god indikator. Mainz sine betraktninger tar utgangspunkt i indikatorer som måler helsetjenester, med kvalitetsutvikling som formål. Prinsippene er i stor grad generiske og overførbare til indikatorer i ASSS. De viktigste forutsetningene for en god indikator er at den:

  • har et tydelig formål
  • baserer seg på gode data
  • måler noe som har tett sammenheng og samvariasjon med det vi ønsker å følge med på
  • viser endring i resultat når det er en faktisk endring i tjenesten
  • oppleves som relevant og mulig å påvirke for den som stilles ansvarlig for resultatet

[1]