Publisert: 02.09.2020

Endret: 01.11.2023

Tjenester med ASSS tjenesteprofil

Hver kommune har tjenesteprofiler for følgende tjenester:

  • Barnevern 
  • Barnehage 
  • Grunnskole 
  • Pleie- og omsorgstjenester (to profiler, en for aldersgruppen 0-66 år og en for 67 år og eldre) 
  • Kommunehelsetjenester (to profiler) 
  • Sosiale tjenester 
  • Eiendomsforvaltning 
  • Samferdsel 
  • Vann, avløp og renovasjon (VAR)

Hva ligger i tjenesteprofilene? 

Tjenesteprofilen inneholder mye informasjon. Først og fremst vises kommunens nivå på hver av de valgte indikatorene i forhold til gjennomsnittet for ASSSVed hver indikator vises også høyeste og laveste verdi for indikatoren. Det siste gir informasjon om hvor stor spredning det er på indikatoren i ASSS-nettverket.  

Alle indikatorene figuren er indeksert. Det vil si at gjennomsnittet for hver indikator er satt til 100, og at kommunens nivå vises som prosent over eller under dette gjennomsnittet.   

Tjenesteprofilen viser tallene for ett år av gangen – den viser altså hvordan status er for ett bestemt år, og viser ikke frem utviklingen i tallene.  

Hvordan tolke tjenesteprofilen? 

Tjenesteprofilen gir rask informasjon om din kommune ligger over eller under gjennomsnittet for ASSS, på hver av indikatorene. Samtidig ser du hvor stor spredningen er.  

Vil du se nærmere på tallene, altså de faktiske verdiene som ligger til grunn for beregningene, finner du disse i en tabell sammen med tjenesteprofilen. I tabellen finner du kommunens verdier for de tre siste årene, slik at du kan se og vurdere utviklingen over tid. I tillegg ligger gjennomsnitt, laveste og høyeste verdi for ASSS for siste år – slik at du kan se og sammenligne de faktiske tallene med de andre kommunene i ASSS.  

Et viktig poeng: aen kommune ligger over eller under gjennomsnittet for ASSS, er ikke i seg selv nok til å si at tjenesten er god eller ikke. For å vurdere kvalitet og ressursinnsats, må man kjenne til kommunens egne ambisjoner, mål og bevilgninger. Om kommunen har høye kostnader, kan det for eksempel være et resultat av en villet satsing.  

Pilene i tjenesteprofilen

Pilene viser positiv eller negativ utvikling, eventuelt ingen endring fra fjoråret (oransje sirkel). Pilene viser kommunens utvikling sammenligning med egne fjorårstall. Dersom du velger flere kommuner i oversikten under figuren, vil pilene vise felles utvikling for de valgte kommunene. Du kan se lese mer og se eksempler her https://www.ks.no/asss-hjem/aktuelle-artikler/ny-funksjon-i-tjenesteprofilen/

Om indikatorene

Her kan du lese mer om hver indikator i ASSS Indikatorbeskrivelser for ASSS-tjenestene,

Her kan du lese om hva en indikator er og hva den brukes til Grunnleggende informasjon om indikatorer

Begreper i tjenesteprofilen

Her kan du lese om begrepene i tjenesteprofilen, som prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet/enhetskostnader Begreper i tjenesteprofilen

Eksempel på tjenesteprofil

Tjenesteprofil pleie og omsorg 0-66 år