Publisert: 24.05.2020

Endret: 07.07.2023

Ressursbruksindikatoren er en indikator utvklet spesielt for ASSS-samarbeidet, og regnes ut av KS kommuneøkonomer.

Ressursbruksindikatoren (ressursbruk) viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter fratrukket avskrivninger) den enkelte kommune bruker på en tjeneste sett i forhold til gjennomsnitt for ASSS-kommunene.

  • Utgiftene er korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, basert på kostnadsnøkkel i inntektssystemet for kommunene.
  • En ressursbruksindikator høyere enn 1 viser at kommunen bruker mer ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
  • En indikator lavere enn 1 viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesten enn ASSS-gjennomsnittet.
Foto: Bly

Ressursbruksindikatoren er utviklet av KS for ASSS-samarbeidet.