Publisert: 15.08.2023

Endret: 10.09.2023

Om tallgrunnlaget på asss.no

Beregningene i figurene på www.asss.no er basert på endelige tall innrapportert fra kommunene til SSB. I tillegg vil noen manuelt innhentede tall publiseres sent juni/tidlig juli. Ressursbruksindikatoren kvalitetssikres manuelt og endelige tall foreligger i midten av august.

Se også fanen "Om datagrunnlaget i ASSS" og artikkelen "Sammenslåtte kommuner - brudd i tidsserier".

Tallene for rapporteringsåret 2022 er nå klare og publisert i tjenesteprofiler og regnskapsanalyser på asss.no.

Tall for din kommune

Du finner alle tallene ved å gå filtrere deg frem til kommune og tjenesteområde på denne siden https://www.ks.no/asss-hjem/filterside-asss/

Bruk ASSS-tallene i egne figurer

I Figurverktøyet finner også alle indikatorene og resultatene for ASSS-nettverkene. Der kan du sette sammen og sammenligne resultater slik du selv ønsker, og laste dem ned til bruk i egne presentasjoner og dokumenter. https://www.ks.no/asss-hjem/figurverktoy/

Noen resultater fra årets publisering

Spesialundervisning, økning i størrelsen på vedtak

De siste tre årene har det vært en jevn andel på syv prosent av elevmassen i ASSS-kommunene som mottar spespesialundervisning. Samtidig øker størrelsen på vedtakene som blir gitt til den enkelte elev, i snitt opp 9,2 timer økning pr. vedtak for ASSS samlet. Bak dette tallet er det er verdt å merke seg at det er stor variasjon i timetallet som blir gitt i den enkelte kommune; kommunen med de største vedtakene gir 42 timer mer enn laveste i ASSS, 158,8 timer mot 116,5 timer.

Det er også en nedgang i direkte overgang fra VG1 til VG2 for elevene i ASSS-kommunene. I snitt er det fra 2020 til 2022 drøyt to prosentpoeng nedgang i elever som fortsetter direkte fra første til andreåret på videregående skole.

Andel barn i barnehage øker

I snitt har andelen av de minste barna som går i barnehage økt jevnt i ASSS-kommunene den siste treårsperioden, og har gått opp fra 85,6 % til 88,1% for (Barn 1-2 år i barnehage av innbyggere 1-2 år.) Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent) har også gått opp, fra 86,1 til 88,4 %. Det er allikevel verdt å merke seg at det er store forskjeller mellom kommunene, fra lavest med 77% til høyeste der 96,1 % av minoritetsspråklige barn er med.

Om ASSS-tallene

Ulik føringspraksis eller andre faktorer kan være med på påvirke statistikken, så det er viktig å gå dypere inn i tallene for å kunne si noe om årsaker til resultatene.

Se også indikatorbeskrivelsene på hvert tjenesteområde for å forstå utregninger, formål og tolkning av tallene. https://www.ks.no/asss-hjem/nytt-asss-tjenestene-indikatorbeskrivelser/