Publisert: 02.10.2023

Endret: 02.11.2023

Styringsdokumentet ble vedtatt på styremøtet i Fredrikstad 12. september 2023.

Du kan lese hele dokumentet her ASSS styringsdokumenter 2023 - 2025

Hva inneholder styringsdokumentet?

 • Formål med ASSS-samarbeidet
 • Praktisk informasjon om:
  • ASSS-styret
  • Makrogruppen
  • Tjenestenettverkene
  • Lederkommune og arbeidsutvalgene i samarbeidet
  • Nettstedet www.asss.no

Parter i samarbeidet

ASSS er forkortelse for aggregerte styrings data for samarbeidende storkommuner. Forkortelsen ASSS vil bli benyttet i dokumentet. Samarbeidsavtalen er inngått mellom to likeverdige parter; kommunene i ASSS og KS. Sammen utgjør partene ASSS-nettverket. Samarbeidsavtalen beskriver ansvar, roller og arbeidsfordeling mellom ASSS-kommunene og KS.

ASSS-kommunene er: Asker, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillestrøm, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Formål med ASSS-samarbeidet

ASSS-nettverket skal bidra til læring og utvikling i partnerskap mellom kommunene og KS.
Samarbeidet skal også kunne styrke interessearbeidet overfor staten og andre samfunnsaktører,
og bidra inn i KS’ rolle som utviklingspartner for resten av kommune-Norge.

Partene skal sammen:

 • utvikle relevante sammenliknbare styringsdata til bruk i utvikling av tjenestene og planlegging både på kort og lang sikt
 • bruke ASSS som en arena for å fremme interessepolitiske synspunkter og drøfte felles faglige utfordringer mellom kommunene, KS, statlige organer og andre relevante parter
 • drøfte faglige problemstillinger knyttet til økonomistyring og tjenesteproduksjon
 • utveksle erfaringer om gode løsninger («beste praksis») og aktuelle problemstillinger
 • skape et velfungerende miljø for å frembringe kunnskap om effektive arbeidsprosesser, effektive tjenesterog utvikling i kommunene

KS bistår som utreder, prosessveileder, rådgiver, og sekretariat for arbeidet med styringsinformasjon.

Organisering av samarbeidet

imagewqj8.png